Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΤΟ 1856. Γράφουν εξ Αραχώβης από 11 ενεστώτος1 τα ακόλουθα:

«Ο Αρμοστής Επτανήσου αποβιβασθείς εις Σκάλαν Αμφίσσης, διέμεινεν εις Κρίσσαν μίαν ημέραν, και εκείθεν ήλθεν ενταύθα καταλύσας εις του Λοχαγού Σπύρου Γιανακού την οικίαν. Μεθ’ ώραν ήλθεν εις το σχολείον, εις το οποίον ήρξατο εξετάζειν τους μαθητάς κατά την ανάγνωσιν, ευρίσκων δ’ αυτούς αναγιγνώσκοντας καλώς, επήνει και συνέχαιρεν αυτούς.
Μετά τούτο ανέγνωσεν όλα τα καλλιγραφικά υποδείγματα των κλάσεων της γραφής, τα οποία μεταφράζων εις την Αγγλικήν έκαμνε γνωστά προς τους τρείς μετά των οποίων συνωδεύετο, εν δε υπόδειγμα λέγον: «Ο βίος των απαιδεύτων, έχων κενάς φαντασίας, ομοιάζει με όνειρον» έκαμεν αυτώ τοσαύτην εντύπωσιν, ώστε αναγιγνώσκων πολλάκις ηγάλλετο καθ’ υπερβολήν, και μετά τούτο απήλθεν εκφράζων πλείστας όσας ευαρεσκείας εις τον διδάσκαλον.

Μετά ταύτα υπήγεν εις το σχολείον και ο υιός του, όστις εξέτασε και αυτός όλους τους μαθητάς ένα προς ένα εις την ανάγνωσιν, και χαιρόμενος διότι ήκουεν αυτούς απταίστος αναγιγνώσκοντας έκαστον κατά το μάθημά του υπερέχαιρεν. Ακολούθως ηρώτησε τον διδάσκαλον αν διδάσκονται και ετέρα μαθήματα, προς ον απήντησεν ότι και αριθμητικήν και βοηθητικάς γνώσεις οίον, γεωγραφίαν, κατήχησιν και τα λοιπά, τρις δ’ ειπών ευχαριστώ σας ανεχώρησε.

Την αυτήν δ’ εσπέραν κατέβησαν εις Σκάλαν, όθεν ανεχώρησεν εις Αίγιον, κ’ εκείθεν εις την Επτάνησον».


1. Οι εξετάσεις στο σχολείο της Αράχωβας που περιγράφονται παραπάνω, πραγματοποιήθηκαν στις 11 Σεπτεμβρίου του 1856.