Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015

1842 : Αγορά κτημάτων στο ΚαστρίΟ υποφαινόμενος ηγόρασα δια δραχμάς 1800 χιλίας οκτακοσίας παρά του κυρίου Αναγνώστου Σπάνια δημότου Κρίσσης της Διοικήσεως Φωκίδος τα κάτωθεν σημειούμενα κτήματα, ήτοι εν χωράφιον εις θέσιν “Σκαρούταις” από εν και ήμισυ χωραφόστρεμμα, συνορευόμενον προς ανατολάς με τους Στασιναίους, προς βορράν με Γαλαταίους, δυσμάς με δρόμον, και προς μεσημβρίαν με τους Λεφαίους.

Έτερον όμοιον χωράφιον εις θέσιν “Ασμαρδολόν” εκ τριών ομοίως στρεμμάτων, συνορευόμενον προς ανατολάς με ράχη προς βορράν με τον Πολυμεράκην, δυσμάς με ρεύμα, και προς μεσημβρίαν με τον Στάθην Πετόνην.

Έτερον όμοιον χωράφιον από μιαν Παλούλα, από μισόν περίπου στρέμμα εις θέσιν “Αγιάννην”, συνορευόμενον προς ανατολάς με τον υποφαινόμενον αγοραστήν Α. Μαγκίπην, προς δυσμάς με τον Ευσταθ. Τζετζεού, προς δυσμάς με τον Λουκάν Καραθάναν, και προς μασημβρίαν με τον Ευστ. Μάγην.

Εν και μισό στρέμμα αμπέλι με το εκεί χωράφιον κατά την θέσιν  “Ισώματα”,συνορευόμενα προς ανατολάς με τον Στάθην Λέφαν, βορράν με τον Παναγιώτην, δυσμάς με τους Λεφαίους, και προς μεσημβρίαν με τον Αναγνώστην Γαλάτον.

Επτά ελαιόδενδρα εις θέσιν “Περιβόλι”, συνορευόμενα προς ανατολάς με τον Οικονόμον, βορράν με δρόμον, δυσμάς με τον Αναγ. Κούτρον, και προς μεσημβρίαν με δρόμον και με τον επ’ αυτά τόπον.

Τα ανωτέρα κτήματα, κείμενα εις το χωρίον Καστρί (Δελφούς) του δήμου Κρίσσης τα ηγόρασα ο υποφαινόμενος και προσκαλώ τους όσοι έχουν αξιώσεις επί των κτημάτων αυτών να παρουσιασθώσιν εντός της νομίμου προθεσμίας, άλλως θεωρώ ανίσχυρον πάσαν αξίωσιν, ή απαίτησιν.
                    
       Εν Καστρί την 16 Μαρτίου 1842.

                                                
                                                    Αναγνώστης Μαγκίπης

Πηγή : Εφημερίδα "Η ΤΑΧΥΠΤΕΡΟΣ ΦΗΜΗ" 19/3/1842