Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2020

Δεκαεπτά τράγοι…ἄφαντοι.Ἀλλά οἱ ζωοκλέπται συνελήφθησαν, ἀφοῦ ἔφαγαν τοὺς 5.
Ἐπιτυχής ἀστυνομική δρᾶσις.
Ἄμφισσα (Τοῦ ἀνταποκριτοῦ μας). -Θρασυτάτη ζωοκλοπή 17 ὅλων τράγων διεπράχθη πρὸ ἡμερῶν εἰς τὴν περιφέρειαν Χρισσοῦ, δικαίως ἀνησυχήσασα τοὺς κατοίκους, οἵτινες ἦσαν ἀπηλλαγμένοι τῆς μάστιγος ταύτης. Οἱ τράγοι ἐκλάπησαν ἐκ τῆς θέσεως «Καλόγηρος»  τοῦ Χρισσοῦ, ἀνῆκον δὲ εἰς τὸν ἐκεῖ παραχειμάζοντα ἐξ Ἀραχώβης ποιμένα Κωνστ. Κομματᾶν.
Ἅμα ὡς ἀνεφέρθη ἡ ζωοκλοπή, ὁ μοίραρχος κ. Τριανταφύλλου διοικητής τῆς  Ὑποδ/ως  Παρνασσίδος, ὀργανώσας πάραυτα τὴν δύναμιν τῆς καταδιώξεως, ἐτέθη ἐπί τὰ ἴχνη τῶν δραστῶν καὶ ὑπό τὰς δυσμενεστέρας καιρικάς συνθήκας. 

Τόσον σύντονος καὶ δραστική ἦτο ἡ καταδίωξις, ὥστε ἐντός ἐλαχίστων ἡμερῶν οἱ ζωοκλέπται ἀνεκαλύφθησαν καὶ  συνελήφθησαν, εἶναι δὲ οἱ ἑξῆς: Γεώργ. Καραλίβανος ἐκ Σεγδίτσης, Δημητ. Κοτσομπόλης, Νικ.  Μανανᾶς ἐκ Κολοβατῶν καὶ Ἀνδρ. Κηρῦκος ἐκ Δεσφίνης. Οὗτοι παραδοθέντες  εἰς τὸν  Εἰσαγγελέα ἐπροφυλακίσθησαν.
Ὡς πρὸς τοὺς τράγους τ’  ἀστυνομικά ὄργανα ἀνεῦρον καὶ κατέσχον ἐκ τῶν 17 τοὺς 12 εἰς μέρος ἀπόκρημνον παρά τὴν Τοπόλιαν, οἵτινες καὶ παρεδόθησαν εἰς τὸν  ἰδιοκτήτην των ποιμένα, οἱ λοιποί 5 εἶχαν περάσει… ἐν στόματι μαχαίρας καὶ κοιλίας τῶν ζωοκλεπτῶν!
Τὸ  κεραυνοβόλον αὐτό ἀποτέλεσμα τῆς ἀστυνομικῆς ἐνεργείας ἐτρομοκράτησε τὰ κακοποιά στοιχεῖα καὶ καθησύχασε τοὺς πληθυσμούς  τῆς ὑπαίθρου. Ἡ Δικαιοσύνη ἄς καταφέρει ταχέως τὴν  βαρεῖαν παλάμην της ἐπί τῶν δραστῶν. 

Την παραπάνω είδηση την βρίσκουμε δημοσιευμένη στην εφημερίδα «Ο Ρουμελιώτης» στις 16/5/1931.