Τρίτη, 21 Αυγούστου 2012

“ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ” ΕΙΣ ΙΤΕΑΝ


Στην εφημερίδα ‘’ΠΑΤΡΙΣ’’ τον Αύγουστο του 1908 διαβάζουμε τα εξής :
ΕΞ ΙΤΕΑΣ
ΙΤΕΑ, Αύγουστος. (Του ανταποκριτού μας).—Κατόπιν αδείας του υπουργείου της Παιδείας άπαντες οι δημοδιδάσκαλοι  Παρνασσίδος συνήλθον ενταύθα εις Εκπαιδευτικόν  Συνέδριον. Το Συνέδριον ήρχισε τας εργασίας του  τη 24η φθίνοντος μηνός. Ετέθησαν τα θέματα επί ενός εκάστου τούτων προύκλήθη ευρεία συζήτησις, ηκούσθησαν διάφοροι γνώμαι και εξήχθησαν διάφορα συμπεράσματα. Ο κ. Επιθεωρητής εν τέλει έκαμε διαφόρους επαγγελματικάς παρατηρήσεις επωφελεστάτας εις το έργον των διδασκάλων. Συνέστησεν εις αυτούς όπως μεριμνήσωσι και πρωτοστατήσωσιν εν τοις χωρίοις ένθα υπηρετούσιν εις την ίδρυσιν συλλόγων προς προστασίαν των δασών, προς ανάπτυξιν της σκωληκοτροφίας κ.τ.λ.

Αι εργασίαι του Συνεδρίου εστέφθησαν δι’ επιτυχίας και εν τέλει τη28 εκηρύχθη η λήξις των εργασιών του συνεδρίου  αίτινες τόσον επιτυχώς διεξήχθησαν χάρις εις την δεξιότητα του αξίως αληθώς συγχαρητηρίων επιθεωρητού κ. Β. Ιατρίδου.