Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

Ένας πρίγκιπας στην Αράχωβα το 1905.


Ο ΠΡΙΓΚΗΨ ΤΗΣ ΣΑΞΩΝΙΑΣ
ΕΙΣ ΑΡΑΧΩΒΑΝ

Κατ’ειδήσεις εξ Αραχώβης διήλθεν εκείθεν προχθές ο γερμανός πρίγκηψ Γεώργιος Ιωάννης, αδελφός του Βασιλέως της Σαξωνίας. Ο πρίγκηψ συνοδευόμενος υπό του υπασπιστού του βαρώνου Βερλέφς και του διευθυντού της χειρουργικής κλινικής ο «Σωτήρ» κ. Θ. Παπαϊωάννου έτυχεν εν Αραχώβη θερμοτάτης υποδοχής εκ μέρους του Δημάρχου και των κατοίκων, οίτινες εξελθόντες μετά σημαιών και μουσικών προϋπάντησαν αυτόν εις ικανήν απόστασιν.

Ο πρίγκηψ την νύκτα εξενίσθη εν Αραχώβη εν τη οικία του προύχοντος κ. Ν. Θάνου, την δε πρωίαν ανεχώρησε δι’ Όσιον Λουκάν προπεμφθείς, ενθουσιωδώς υπό των κατοίκων και αποκομίζων τας λαμπροτέρας εντυπώσεις διά την παροιμιώδη φιλοξενίαν ης έτυχεν εν Αραχώβη.


Την είδηση αυτή την διαβάζουμε στην εφημερίδα ΣΚΡΙΠ στις 9 Απριλίου του 1905.