Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΑΧΩΒΑ ΤΟ 1933.ΑΡΑΧΩΒΑ Παρνασσού, (Ανταποκριτού μας). – Μετ’ εξαιρετικής μεγαλοπρεπείας και μετά μεγάλης λαμπρότητος, ετελέσθη εφέτος εν Αραχώβη η εορτή της Εθνικής ημών Παλιγγενεσίας. Και τούτο οφείλεται αποκλειστικώς εις τας αόκνους προσπαθείας του Διευθυντού του Δημοτικού Σχολείου κ. Ευθυμίου Δάλκα και των διδασκαλισσών δων Ελένης Περδίκη και Άννης Βαλάση, οίτινες κατώρθωσαν να μας παρουσιάσουν κάτι το υπέρλαμπρον αντάξιον της ευκλείας της διπλής ταύτης εορτής.

Εις τας 10 π.μ. ως είχε κανονισθή υπό του κ. Προέδρου της Κοινότητός μας, το Κοινοτικόν συμβούλιον, αι αρχαί του τόπου, τα Διοικητικά συμβούλια των εν Αραχώβη σωματείων, μετά των λαβάρων των, το ημιγυμνάσιον και το Δημοτικόν Σχολείον, του οποίου οι μαθηταί και αι μαθήτριαι των δυο ανωτέρων τάξεων ήσαν ενδεδυμένοι με την τιμημένην Ελληνικήν φορεσιάν της Ρούμελης εν σώματι ήλθον εις την μητρόπολιν διά την τέλεσιν της δοξολογίας.

 Τον πανηγυρικόν της ημέρας εν τη Εκκλησία εξεφώνησεν ο εμπνευσμένος και ενθουσιώδης Διευθηντής του Δημοτικού Σχολείου κ. Ευθ. Δάλκας, εν τω οποίω πλην των άλλων ετόνισεν, «ότι δυο αθάνατοι ιδέαι, δυο τιμαλφέστατα ιδανικά, πρέπει να ελαύνουν ημάς εις τας πράξεις μας και τους λόγους μας, η πίστις εις τον Σωτήρα Χριστόν και η αγάπη προς την Πατρίδα. Ακολουθούντες δε το παράδειγμα των προγόνων μας, «Πάντα ψηλότερα ν’ ανεβαίνουμε, πάντα μακρύτερα να κυττάζουμε» ως λέγει ο μεγάλος μας Σολωμός».

Μετά το πέρας της δοξολογίας εγένετο η στέψις του ηρώου των υπέρ Πίστεως και Πατρίδος πεσόντων και της προτομής του Στρατάρχου της Ρούμελης Γ. Καραϊσκάκη υπό μαθητών του Δημοτικού Σχολείου,απαγγελθέντων καταλλήλων ποιημάτων, δι’ ων εξήρθη το έργον των υπέρ Πατρίδος πεσόντων και η δράσις του Στρατάρχου, όστις εν τη πολυσχεδεί ψυχή του ήναψε την εκπνέουσαν θρυαλλίδα της εποποιίας του ’21.

Την 3.30 μ.μ. εδόθη υπό των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου εν τη ασφυκτικώς πλήρει αιθούση του η παράστασις του εθνικού έργου του κ. Β. Ρώτα «να ζει το Μεσολόγγι», πλαστικών εικόνων, του Γερμανού υψώνοντος την σημαίαν της επαναστάσεως, του κρυφού σχολείου και της Δόξης στεφανούσης του πεσόντας ήρωας. Απηγγέλθησαν διάλογοι εθνικοί και ποιήματα, εχορεύθησαν εθνικοί χοροί, και τέλος εδόθη παράστασις πλαστικής εικόνος «της Ελλάδος ελευθερουμένης» αδόντων των μαθητών τον εθνικόν ύμνον συνοδεία μουσικής.

Η επιτυχία της παραστάσεως υπήρξεν εξαιρετική. Όλοι έφυγον με τας αρίστας εντυπώσεις διά την μεγαλοπρεπή τέλεσιν της εορτής, και διά την καλλιτεχνικήν απόδοσιν των ρόλων υπό των μαθητών και μαθητριών. Η κοινωνία μας όθεν απευθύνει θερμότατα συγχαρητήρια εις τον Διευθ. του Δημοτικού Σχολείου κ. Ευθ. Δάλκα και τας διδασκαλίσσας Ελ. Περδίκη και Άνναν Βαλάση, οίτινες υπερανθρώπως ειργάσθησαν δια την όσον ένεστι μεγαλοπρεπή τέλεσιν της εορτής.

Οφείλει λοιπόν η κοινωνία Αραχώβης να ενισχύσει ηθικώς τους τοιούτους διδασκάλους εις το έργον των προς εξύψωσιν της Παιδείας εις εθνικήν και Χριστιανικήν περιωπήν, και μάλιστα την σημερινήν εορτήν των ανατρεπτικών ιδεών, καθ’ ην, ως λέγει, ο μεγάλοςμας Παλαμάς, «καραδοκούν θρασύστομα ελκυστικά δαιμόνια διά να προσφέρουν το μεθυστικόν ποτόν των νεοπροσφέρτων υλιστικών ιδεών».


ΧΡΙΣΤ. Γ. ΚΟΚΚΩΝΗΣ ή ΣΙΔΗΡΑΣ