Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014

ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ «ΚΑΣΤΑΛΛΙΑ» ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ ΤΟ 1910.


Το ξενοδοχείο "ΚΑΣΤΑΛΛΙΑ" στις αρχές του 1950.

ΕΚ ΔΕΛΦΩΝ

Εγκαίνια ξενοδοχείου «Η Κασταλία».

ΔΕΛΦΟΙ, 18 Μαρτίου.- Μετά πολλής μαγαλοπρεπείας ετελέσθησαν σήμερον τα εγκαίνια του άρτι οικοδομηθέντος ξενοδοχείου η «Κασταλία» του ιδιοκτήτου κ. Ν. Κουρούμαλη, δια της φιλοκαλίας και επιχειρηματικότητος του οποίου και δεύτερον υψιρεφές μέγαρον ηγέρθη εν Δελφοίς. Εν μέσω πολλών προσκεκλημένων εντοπίων και ξένων εψάλη ο αγιασμός, κατά το τέλος του οποίου ο ιερεύς της κωμοπόλεώς μας Ιωάννης Σακελλαρίου εξήρε δια βραχέων το ύψος της αρχαίας θρησκείας και την προεργασίαν ταύτης δια την μετέπειτα θρησκείαν του χριστιανισμού, δια των φιλοσοφικών αποφθεγμάτων, υπό τας Φαιδριάδας πέτρας του δυκορύφου Παρνασσού, όπου είχεν ιδρυθεί το πάλαι το ιερόν του Απόλλωνος.

Προσέτι δε την φιλοπονίαν και δραστηριότητα εντίμων και εργατικών προσώπων της κωμοπόλεως των κ. Ι. Σούφρα και Ν. Κουρούμαλη, χάρις εις την φιλοπονίαν των οποίων υψούνται δυο υψιρεφή μέγαρα, προς άνετον διαμονήν των ξένων, των αφικνουμένων προς θαυμασμόν του αρχαίου κάλλους και της αρχαίας τέχνης. Την εντιμότητα δε και την φιλεργίαν των διευθυντών των ξενοδοχείων τούτων, οίτινες αμιλλώμενοι προς την δραστηριότητα των ιδιοκτητών, ανήγαγον ταύτα εις περιωπήν ευρωπαϊκήν.

Η βεράντα του ξενοδοχείου με θέα τον ελαιώνα
και τον κόλπο της Ιτέας, στις αρχές του 1950.

Τα ξενοδοχεία ταύτα κείμενα εκατέρωθεν της αμαξιτής οδού της αγούσης εξ Αμφίσσης προς Αράχωβαν εις θέσιν περίβλεπτον δεσπόζουσαν του Κρισσαίου πεδίου και της θαλάσσης, κάτωθεν των οποίων διέρχεται ο πάλαι ονομαστός Πλειστός ποταμός, διακρίνονται διά την λαμπράν επίπλωσιν και την άμεμπτον καθαριότητα, ουδενός φεισθέντων μέσων των διευθυντών ταύτα κ.κ. Α. Αρμάου και Σα και κ. Ι. Μεταξάτου και Σα όπως παρασκευάσωσι ταύτα κατά πρότυπον ευρωπαϊκόν.