Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΟΤΕ.


Ο σιδηροδρομικός σταθμός του Μπράλλου.

ΑΠΟ ΜΠΡΑΛΛΟΥ ΕΙΣ ΙΤΕΑΝ

Το σιδηροδρομικόν τμήμα έλαβε παραγγελίαν παρά του πρωθυπουργού κ. Χαριλάου Τρικούπη, όπως προβεί εις μελέτας διά την κατασκευήν σιδηροδρομικής γραμμής από Μπράλλον θέσεως επικαίρου εν τω δήμω Δωριέων της Παρνασσίδος, όθεν θα διέλθη η από Πειραιώς εις Λάρισσαν γραμμή, εκ Μπράλλου δε θα κατέρχεται η νέα γραμμή εις Ιτέαν επί του Κρισαίου κόλπου.

Η όλη έκτασις είναι 42 χιλιόμετρα. Της γραμμής ταύτης η σημαντικότης είναι ευνόητος. Θα εξυπηρετηθεί η συγκοινωνία όλων των περιχώρων της Αμφίσσης, θα αχθεί δε εις άμεσον επικοινωνίαν μετά της Πελοποννήσου και όλη η Στερεά Ελλάς.

Και από άποψιν στρατηγικήν είναι ευνόητος η σημασία της γραμμής ταύτης της οποίας τα σχεδιογραφήματα και ο προϋπολογισμός θα είναι πολύ ταχέως έτοιμα.


Σημειωτέον ότι θα είναι μια των δυσκολοτέρων προς κατασκευήν γραμμών. Πρέπει να διατρηθώσιν όρη και να κατασκευασθώσι και άλλα πολυδάπανα τεχνικά έργα.

ΠΗΓΗ: Εφημερίδα ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, 27 Απριλίου 1890.