Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΝΑΟΥ
ΕΝ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΩ

Ας τ’ ακούση η Αρχαιολογική Εταιρία

(Του ανταποκριτού μας)

Δεν είναι η πρώτη φορά κατά την οποίαν εν Γαλαξειδίω ανασκαφαί παρ’ ιδιωτών ενεργούμεναι φέρουν εις το φως αντικείμενα αρχαίας τέχνης.

Προ ολίγου ακόμη γνωστός ενταύθα κύριος ενεργήσας ανασκαφάς κατά την θέσιν Παλαιογαλάξειδο, όπου πιθανολογείται η αρχαία Αιάνθη ανεκάλυψε σημαντικούς τάφους και εντός αυτών διάφορα αγαλμάτια, σαρκοφάγους και δύο αρχαϊκά κάτοπτρα, εξ εκείνων τα οποία ενθυμίζουν ότι η τέχνη και ο πολιτισμός δεν είναι αποκλειστικά προϊόντα της σημερινής εποχής.

Οι δύο ούτοι καθρέπται επωλήθησαν ως ηδυνήθην να πληροφορηθώ εις το εξωτερικόν και αντί σημαντικού χρηματικού ποσού. Αλλ’ εκτός τούτων και αι λοιπαί ανακαλυφθείσαι αρχαιότητες υπέστησαν την αυτήν τύχην, μετενεχθείσαι εις το εξωτερικόν δια να στολίσουν τις οίδε ποίον ευρωπαϊκόν μουσείον.

Το ζήτημα είναι ότι η Αρχαιολογική Εταιρία ουδέποτε απεφάσισε να ενεργήσει και ενταύθα ανασκαφάς εκ των οποίων αναμφιβόλως θέλουν προέλθει εις φώς πλείσται και ου μικράς αξίας αρχαιότητας.

Εκείνο δε το οποίον δεν έπραξεν η Αρχαιολογική μας το κάμνουν καθ’ εκάστην προς ιδίον όφελος ιδιώται. Προχθές δε ακόμη ενώ διάφοροι εργάται ανέσκαπτον το οικόπεδον του κ. Μώρη όπισθεν της οικίας του πλοιάρχου κ. Ι. Μητροπούλου προς εξαγωγήν χώματος ανεύρον τας βάσεις αρχαίου ναού βυζαντινής κατά πάσαν πιθανότηταν εποχής και εντός αυτού επιτύμβιον πλάκα φέρουσαν προς τα κάτω δυο ρόδακας και την εξής επιγραφήν:

ΕΥΤΥΧΙΑ ΧΑΙΡΕ
ΞΕΝΑΙ – ΑΣ
- - ΚΑΓ – ΡΑ
ΠΟΛΥΞ – ΑΣ

Προδήλως η πλάξ αύτη η εντός του ναού ανήκει εις χριστιανικόν τάφον, ως χριστιανικός φαίνεται να είναι και ο ναός κατά την εξήγησιν του ενταύθα σχολάρχου κ. Ι. Χαρδαβέλλα, γνωστού όντος ότι εις το οικόπεδον τούτο προ εικοσιπενταετίας περίπου ότε εκτίζετο η οικία του κ. Μητροπούλου είχον ανακαλυφθεί διάφορα εκκλησιαστικά σκεύη.

Εκ της ανωτέρω επιγραφής ατελούς ως έχειν νυν, έχουν αποσβεσθεί υπότου χρόνου διάφορα στοιχεία, τας θέσεις των οποίων σημειούμεν δια γραμμών.

Ας ελπίσωμεν ότι η αδιαφορία της Αρχαιολογικής Εταιρείας προς τον αρχαίον κόσμον θα εκλείψη επί τέλους και ότι η σκαπάνη της θα μας παρουσιάσει πολλά τα άξια προσοχής και μελέτης.


ΠΗΓΗ: Εφημερίδα ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 28/4/1899