Κυριακή, 16 Ιουνίου 2013

ΓΡΑΜΜΑ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 100 ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΡΟΝΙΑΤο παρακάτω γράμμα που θα διαβάσετε, είναι σταλμένο από Αραχωβίτη μετανάστη  στην Αμερική σε φίλο του στην Αράχωβα το 1914, όπου του περιγράφει πως περνά αλλά και πολλές άλλες πληροφορίες για την Αμερική εκείνης της εποχής. Το γράμμα το έχω καθαρογράψει αλλά έχω αφήσει την ορθογραφία του αποστολέα.

GEO. POTIRIADES                                                                                                        JAMES SIMITZES
The Evia Bakery and Grocer Co.
749 Powder Street
Phone 1145
Mason City, Iova, 12 Δεκεμβρίου1914

Αγαπητέ Ανδρέα χαίρε.-
Έτη πολλά και με υγείαν και χαράν να διέλθεται το Νέον έτος. Την ποθητή σας επιστολήν την από 12 Νοεμβρίου έλαβα αργά, μετά 28 ημέρας. Εχάριν δε απείρος δια τας λεπτομέρειάν σου. Παρετήρισα, την ιστορίαν του ατυχούς φίλου μας και έκλαυσα πικράς. Και ότι την μικράν περιουσίαν του την είχε τάμα εις τον άγιο ει Μόδεστον. Και τα ορφανά τέκνα του μένουν εις την διάθεσιν των ανέμων. Περί επιστροφής μου καγώ, αυτά τρέφω εις την καρδιά μου, γενωμένης επιστρατεύσεως, και φέρουν πλοία να μας πάρουν, όλοι θα επανέλθωμεν, και ιδίως όσοι είχων μένη εις τους πρότους πολέμους. Αν τανάπαλην (δεν στίλουν πλοία) εδώ θα μίνωμεν αμανάτι. Και ας γνωρίζη η Πατρίς,ότι τα εδώ τέκνα της θα μένουν λυπημένα ανερχωμενα 350 χιλιάδαις και πλέων.

Εφέτος δεν δουλέψανε ο κόσμος Ανδρίκο μου και στερούνται των οδοιπωρικών εξόδων.- ο Γέρων Φαρμάκης είναι παλεώς εχθρός των ποιμένων και η μόνι του δόξα είνε τω πώς να τους οδιγήση εις το όλεθρον. Οι τσοπάνηδες, πως έκανε και δεν έχουν μυαλό, είδατε πόσων, εύμορφα λέναι τη μαυρεδιρούλα, εις τον μπάρμπα Νικόλα. Μιν αμερολυπτίτε τόσων, αλλά υπώ φιλανθρωπικού καθίκοντως κάνε ότι δίνασε, διότι θα τους βλέπης πάσχωντας και θα λυπήσε. Ανδρέα μου, αν και δεν ενθυμούμε καλός, αλλά έχω ιδέαν, ότι τους υποχρεώνη ο νόμος να πληρώσουν, οι ποιμένες αφίνη μικρόν μέρος ελεύθαιρα, και τα ρέστα, να πληρόνουν, απω 50 λεπτά, μέχρι 1,50 κατά κεφαλήν. Κατά την κρίσιν του συμβουλίου. Τέλος είσθε εις θέσιν να κρίνετε τα πράγματα. Και γνώριζε,μέχρι τον Μάρτιον παρέμινα, παρά τω Mαντζεστερ, εκεί είνε ούλω βαμβακάτικα ,βαφεία, και παπουτσίτηκα πολλά και ξηλουργεία. Έπειτα πηγένω εις τον Καναδάν, αντάμωσα τον Ι. Γι Σλιγιάνην. Και εκείθεν εις τω Δετρόϊτ, Μίτσικαν, πόλις εξέρετος, από 500 χιλιάδαις, εκεί είνε,του κόσμου τα εργοστάσια, μένουν πολλοί αραχωβίτες ούλω ατμομιλάτικα (αυτοκίνητα) και υποδήλατα. Από Δετρόϊτ πήγα εις την Ινδιάνα, εκεί είναι ούλω Σηδιράτικα (τα ίδει του σηδηροδρόμου, μηχανες, βαγόνια εν γένει της γραμής) τσίγγος, αλαμαρίνες, τα ίδει της γεωργίας όλα αυτού μέσα γίνοντε.

Εις την Ινδιάνα, είνε οι Δ. Μπαρούτης ο Μάγιρας, Γ. Λάζος, και Μαλιατσόγιανος. Εις το διαμέρισμα Ιντιάνας μέχρι Τσικάγου αυτού είναι τα εργοστάσια των εργωστασίων, αλλά έχουν από τον πέρση τον Νοέμβριον να πάρουν εργάταις. Μόνον τα διατηρούνε υπω ατμόν, με ολίγους εργάτας, διότι κατά τον νόμον της Δημοκρατείας, τα κατάσχη και τα βένη αυτή εμπρός, οπόταν τα έβρι σφαλισμένα. Παρά τω Ιγέρυ-Ινδιάνας έμεινα Απρίλιον και Μάϊον, και κάθε κυριακήν κατέβενα εις το Σικάγον, εκεί είναι τα μεγάλα σφαγεία προσπαθούσα να πιάσω δουλειά, αλλά μάτιν. Άρχισε μια δουλειά εις την Μουντάνα, πολύ μακράν της Ιντιάνας. Απεφάσισα να πάγω μαζί με έναν Δαυλιώτην Α. Παπαθανασίου.

Φθάσαμε εις την Μουντάνα 10 Ιουνίου με την υπομονήν να δουλέψουμεν τω καλοκέρι, και τον χειμώνα να κατέβομαι δια την Καλιφρόνιαν, εργαζόμεθα μέσα σε δάσος, τω πρωί μέχρι τω γιόμα, ήμεθα μέσα εις την ομίχλη, από τω γιόμα κέπειτα έβρεχε κάθε ημέρα, ξάφνου γίνεται διστύχημα, και σταμάτισε τω έργον, κατά 25 Ιουλίου. Και αφού ήδα των Ευρωπαϊκών Πόλεμον επέστρεψα προς τα οπίσω.

Εις τα διαμερίσματα Μοντάνας και Δακότας είνε έρημος τόπος, Δάσοι απέραντα, εις την Πατρίδα δεν ξεύρωμεν από δάση Ανδρίκο μου, εκεί παραχωρίτε μέρος όποιος θέλη να κατοικήση, χριάζοντε όμως προσόντα.

Αρχάς Αυγούστου είλθαμε εις την Γιόβαν, εδώ είνε ούλα Τσιμιντάτηκα, Τουβλάτικα, ένα Σιρματάτικω (τελέγραφος). Αποθίκαις του πάγου, και ένα Σφαγείον, η πολιτεία όπου μένω λέγετε Μεσονσίρυ, Γιόβας ως να λέγαμεν Αράχωβα, Βοιωτίας. Ολίγον έξω από εδώ εχη μεγάλα σφαγεία, εις την πόλιν Όστον, Γιάβας και δια τούτω έμινα εδώ μίπος προχωρούσα μέσα.
Και γνώριζε, οπόταν πρόκιτε περί Γιόβας, Γιαμπράσκας, Γιούτας, Μουντάνας, Μενισότας, Βερζίνιας, Καλιφρόνιας, Αλάσκας, Ιντιάνας, Αυτά είνε διαμερίσματα, τα οποία αποτελούν τας Ηνωμένας Πολιτείας. Πλίν του Μέξικου, αποτελή ιδιέτερον πολίτευμα, περί τα 13 εκατομύρια. Εν γένει το κλίμα είνε πολύ υγειηνών, η εργασίαις είνε τεχνικές και επικήνδινες.
Έτερον ουδέν σε φιλώ ο φίλος σου
                                            Ι .Κέντρος                                                              
                                                                                                                         Φωκίδα
 Διεύθυνσις                          Iova                                      παράδιγμα              Άμφισσα
Ι. Κέντρον                           Αϊόουα                                                                 Σάλωνα
Νο 127. Ε. 5th. St.               Αϊόβα
Mason city. Iova                   Γιόβα