Δευτέρα 11 Αυγούστου 2014

ΙΤΕΑ 1851, μια σπάνια αναφορά.Εν Αθήναις τη 20 7βριου

1851
Μεγαλειότατε


Κατά τα παράλια της Αμφίσσης, όχι μακρά της θέσεως καλουμένης Σκάλας, όπου εδρεύει η τελωνιακή αρχή, ως και η υγειονομική και η λιμενική, υπάρχει ετέρα θέσις, υγιεινή και δια το ευάερον και δια την αφθονίαν και ηδύτητα των υδάτων του μέρους εκείνου, ονομαζομένη Ιτέα.

Εις την θέσιν αυτήν οι κάτοικοι της Αμφίσσης και των πέριξ μερών απεφάσισαν προ καιρού να συνοικισθώσι και οικοδόμησαν αρκετάς οικοδομάς, αλλ’ ο συνοικισμός δεν προώδευσε, ως πληροφορούμαι, διότι  αι παραθαλάσσιαι αρχαί, δεν είχον μεταβή εκεί, και ως εκ τούτον οι κάτοικοι δεν εύρισκον τας απαιτουμένας ευκολίας εις τας επιχειρίσεις των.

Κατά τας οποίας έχω ήδη από τας επιτοπίους αρχάς πληροφορίας η εις την ρηθείσα θέσιν μετάθεσις του Τελωνιακού Καταστήματος και κατά συνέπεια του υγειονομικού και λιμενικού, αφ’ ενός μέρους θέλει εμψυχώσει πολύ τον συνοικισμόν, το οποίον συμφέρει και εις τους κατοίκους και εις το δημόσιον, και αφ’ ετέρου θέλει περιστείλει τα συμβαίνοντα εκεί λαθρεμπόρια, και θέλει θέσει εις ασφάλειαν και τα δημόσια χρήματα και τους υπαλλήλους άτινα κινδυνεύσουν εις την έρημον θέσιν της Σκάλας.

Επειδή αφ’ ενός μέρους, θεωρώ συμφέρουσαν την μετάθεσιν της Τελωνιακής αρχής επι την ρηθείσαν θέσιν της Ιτέας, και αφ’ ετέρου το Δημόσιον δεν θέλει υποστεί έξοδα επί τρία έτη δια ενοίκια καταστημάτων, καθότι οι κάτοικοι προσφέρουν δια καταστήματα δυο εκ των καλυτέρων οικιών των δωρεάν δια τρία έτη, συνέταξα το επισυναπτόμενον σχέδιον Διατάγματος, το οποίον λαμβάνω την τιμήν να υποβάλω υπό την έγκρισιν της Υμετέρας Μεγαλειότητος.

της Υμετέρας Μεγαλειότητος

Ευπειθέστατος και πιστός θεράπων
(Υπογραφή δυσανάγνωστος)


ΠΗΓΗ : Γ.Α.Κ.