Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2016

19/6/1864: Ειδήσεις εκ Χρισσού.Καθ’ όλην την επαρχία μας ησυχία και τάξις επικρατεί, ληστεία εις ουδέν μέρος συνέβη, ουδέ ληστών ίχνος ανεφάνη, η ευλογία όμως δυστυχώς καταμαστίζει πολλά μέρη της επαρχίας μας.

Μέχρι τινός υπέφερε το Γαλαξείδιον προ 1 ½ σχεδόν μηνός όπου έπαθον απ’ αυτήν την νόσον, έως 300, εξ ων απεβίωσαν περίπου 60 παιδάκια. Προ πάντων υπέφεραν επίσης και η Δεσφίνη (δήμος Αντικίρρας) και εκεί αρκετοί προσεβλήθησαν, σχετικώς προς τον πληθυσμόν του τόπου και τινες απέθανον. Εις Άμφισσαν προ 4 ημερών παρουσιάσθησαν 4 κρούσματα εις ανθρώπους άλλοθεν ελθόντας, εξ ων και εις θάνατος εις Ιτέαν, όπου κατέφυγον Γαλαξειδιώται, μετεδόθη και ενταύθα όπου επίσης συνέρρευσαν, και αδιακόπως κουβαλιώνται Γαλαξειδιώται, παρουσιάσθησαν σήμερον δυο κρούσματα.

Εις Γαλαξείδιον προ 3 ημερών μανθάνω ότι δεν συνέβη νέον κρούσμα, φαίνεται ευνοϊκός αυτός ο καιρός ο δροσερός άνεμος, όστις από δυο ημέρας επικρατεί. Εις εφημερίδας παρατηρώ από καιρόν εις καιρόν ότι τα προϊόντα εφέτος εισίν άφθονα και εις πάντα προμηνύεται ευφορία,είθε! Αλλ’η επαρχία μας εξαιρείται του κανόνος τούτου. Τα γεννήματα πολύ κατώτερα κατά την ευφορίαν των περυσινών, όντων και τότε εις μετρίαν ευφορίαν. Η σκωληκοτροφία σχεδόν κατεστράφη, ο ελαιοκαρπός ολίγιστος, διότι το άνθος έπεσε και δεν έδεσαν ένεκα της ανομβρίας ίσως και όσα ελαιόδενδρα κατά τι έδεσαν και ταύτα ρίπτουσιν ήδη τον καρπόν, επί του παρόντος έχουσι καλώς.

Το έλαιον τιμάται η οκά δρ. 2, αι προς βρώσιν ελαίαι λεπτά 45-50, ο οίνος 40-48, ο σίτος 30-32, ο αραβόσιτος 24-25, ο τυρός ανάλατος 80-90, αλατισμένος 1,40, το κρέας αρνί και ερίφιον 1,20, τα μαλλιά από ξένα μέρη έφερον και ζητούν 2,30-2,50, τα εντόπια δραχ. 3.


Από την επαρχία μας, από την Δωρίδα και πολλοί εκ Πελοποννήσου έσπευσαν εις Λεβαδίαν όπου εύρον εργασίαν λαμβάνοντες ημερομίσθιον 4, 5 και 6 ενίοτε δραχμάς. Και 10 ετών παιδία ευρίσκουν εργασίαν εκεί με καλόν ημερομίσθιον εις τα βαμβάκια, και γυναίκες. Η Λεβαδία θα ζήση εφέτος την πτώχειαν, η οποία, διότι ο τόπος εδώ έχει δυστυχίαν, θα υπέφεραν πολύ από πείναν.

ΠΗΓΗ: Εφημερίδα ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ 22/6/1864.