Παρασκευή 8 Απριλίου 2016

Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Λ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΑΧΩΒΑ


Η πλατεία "Λουκά Παπαϊωάννου"  στην Αράχωβα το 1933.

Το Δημοτικόν Συμβούλιον Αραχώβης συγκείμενον υπό των προσυπογεγραμμένων μελών.

Συνελθόν εις συνεδρίασιν εν τω εν Αραχώβη Δημοτικώ Καταστήματι την 15ην Σεπτεμβρίου 1910 παρουσία του Δημάρχου κ. Λαζάρου Δ. Παπασταθοπούλου, όστις επρότεινεν εις το Σώμα όπως η κατά την ενταύθα αγοράν Πλατεία, επονομασθή «Πλατεία Λουκά Παπαϊωάννου» και να αναρτηθή πινακίς με την επιγραφήν «Πλατεία Λουκά Παπαϊωάννου» επί της επί της πλατείας παρακειμένης οικίας του κ. Παναγ. Βασιλοπούλου εις τιμήν της μνήμης του αειμνήστου Λ.Παπαϊωάννου, όστις και ως ιατρός και ως Δήμαρχος πολυειδώς υπηρέτησε την κωμόπολίν μας και ως Καθηγητής δε του Εθνικού Πανεπιστημίου και πρωτότυπος συγγραφεύς ετίμησε την Ελλάδα.


Λαβόν υπ’ όψιν την πρότασιν του Δημάρχου και θεωρούν ταύτην δικαίαν και εύλογον αποδέχεται αυτήν παμψηφεί, και:

Εγκρίνει ίνα η κατά την ενταύθα αγοράν Πλατεία διά τους άνω εκτεθέντας λόγους ονομασθή «Πλατεία Λουκά Παπαϊωάννου» τιμής ένεκεν του αειμνήστου τούτου συμπολίτου και συνάμα αναρτηθή πινακίς επί της οικίας του κ. Π. Βασιλοπούλου με την επιγραφήν «Πλατεία Λουκά Παπαϊωάννου».
Ανατίθησι δε την εκτέλεσιν του παρόντος εις τον κ. Δήμαρχον.

Ο Δήμαρχος
Λ. Δ. Παπασταθόπουλος

Το Συμβούλιον
Λ. Ν. Λαζαρής, Ι. Ξενοδόχος, Αλ. Αλεξάκης, Θ. Σουγιάς, Θ. Δελάκος, Ευστ. Μ. Δημάκης, Π. Παπαλουκάς, Ν. Ε. Σαμαρτζής.

Ό,τι ακριβές αντίγραφον
Εν Αραχώβη τη 15η Σεπτεμβρίου 1910.
Ο Δήμαρχος Αραχώβης

(υπογρ.)  Λ. Δ. Παπασταθόπουλος


Σημ. Η πλατεία πριν αλλάξει ονομασία το 1910, σε πλατεία «Λουκά Παπαϊωάννου», ονομαζόταν  «Πλατεία Τομαρόβρυσης».