Τετάρτη 2 Μαΐου 2018

1960: Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΝΑΣΕΡ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣΔΕΛΦΟΙ, 10. (Του απεσταλμένου μας). – Ο πρόεδρος Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ επεβιβάσθη της θαλαμηγού του «Χορρέγια» εκ του λιμένος της Ιτέας την 7.30’ μ.μ. σήμερον κατευθυνόμενος εις Κέρκυραν. Εις την αποβάθραν τον απεχαιρέτησαν ο Μέγας Αυλάρχης κ. Λεβίδης, εκ μέρους του Βασιλέως, ο Πρωθυπουργός κ. Καραμανλής και ο υπουργός Προεδρίας κ. Τσάτσος. Ο Πρόεδρος ηυχαρίστησε θερμώς διά την φιλοξενίαν. Στρατιωτικόν απόσπασμα απέδωσε τας τιμάς ενώ η μουσική ανέκρουε τους δύο εθνικούς ύμνους. Εις την προκυμαίαν τον προσεφώνησεν ο δήμαρχος Ιτέας.

Εις τους Δελφούς ο Πρόεδρος έφθασε την 1 μ.μ. ενώ εκρούοντο οι κώδωνες των εκκλησιών. Τον υποδέχθησαν ο νομάρχης και ο δήμαρχος, κάτωθεν αψίδος και του προσέφεραν ανθοδέσμην. Ο Πρόεδρος κατηυθύνθη εις το ξενοδοχείον και αφού εγευμάτισεν, απεσύρθη να αναπαυθή. Αφυπνισθείς ενωρίτερον της συζύγου του, επεδόθη αυτοπροσώπως εις το κλείσιμον των αποσκευών του, βοηθούμενος από τα τέκνα του, προς τα οποία είναι καταφανής η εξαιρετική αγάπη του.


Περί την 6ην μ.μ. ο Νάσερ μετά της συζύγου και της ακολουθίας του, συνοδευόμενοι από τον κ. Καραμανλήν και λοιπούς Έλληνας επισήμους, επεσκέφθησαν την πηγήν της Κασταλίας και το Μουσείον των Δελφών.
Όταν ο κ. Καραμανλής του παρετήρησεν ότι εις το μέρος αυτό οι αρχαίοι Έλληνες έλυον τας διαφοράς των, ο Νάσερ εμειδίασε.

Κατά την έξοδον εκ του αρχαιολογικού χώρου, το συγκεντρωθέν εν τω μεταξύ πλήθος επευφήμησε ζωηρώς τον Πρόεδρον, ο οποίος επλησίασεν ένα μικρό κοριτσάκι και το ηρώτησε πως ονομάζεται. Αφού έλαβε την απάντησιν, το εχάϊδεψε και απεμακρύνθη. Η κ. Νάσερ περετήρησε τότε εις τον κ. Καραμανλήν διά τον σύζυγόν της: «Λατρεύει τα παιδιά». Και ο Νάσερ παρεμβαίνων προσέθεσε: « Και το έχω αποδείξει». Σημειωτέον, ότι εις το εστηατόριον του ξενοδοχείου κατά την διάρκειαν του προγεύματος, ο Νάσερ εστρέφετο διαρκώς προς το παραπλεύρως τραπέζι όπου είχον καθίσει ιδιαιτέρως τα παιδιά του και απηύθυνε συνεχώς προς αυτά συμβουλάς και καθοδηγήσεις. Τα παιδιά επίσης εύρον την ευκαιρίαν να πλησιάσουν τον κ. Καραμανλήν και να του επιδείξουν αραβικά παιδικά περιοδικά με εγχρώμους εικονογραφημένας ιστορίας.

Εκ του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών ο Νάσερ μετά της ακολουθίας του και των Ελλήνων επισήμων κατηυθύνθησαν εις Ιτέαν όπου ο Πρόεδρος επεβιβάσθη της αναμενούσης θαλαμηγού του και απέπλευσεν εις Κέρκυραν.
Εις τους Δελφούς ο Κρής γλύπτης κ. Κανάκης προσέφερεν εις τον Νάσερ ορειχάλκινον γλυπτόν της κεφαλής του, κάτωθεν της οποίας υπέρχει η φράσις από τον λόγον του Προέδρου. Επίσης ο δήμαρχος Αμφίσσης του προσέφερε δε ποσότητα ελαιών.