Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2012

ΠΟΙΜΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΤΑΛΟΥΣ

Τον Δεκέμβριο του 1942 ο παππούς μου λαμβάνει την παραπάνω επιστολή (βεβαίωση) από τον Πρόεδρο Χαιρώνειας, όπου του λέει ότι ενώ βοσκάει τα πρόβατά του στην περιοχή της περιφέρειας της Χαιρώνειας θα πρέπει να
προσφέρει ποίμνια και οτιδήποτε ζητηθεί από το τμήμα του Ιταλικού στρατού που ήταν στην περιοχή.