Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015

ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ
-Την παρελθούσαν δευτέραν, 16 οδεύοντος, ανεχώρησεν εις Άμφισσαν και εκείθεν εις Δελφούς η παρά του αρμοδίου υπουργείου διορισθείσα επιτροπή προς εκτίμησιν του χώρου, εξ ου γενήσεται παρά της γαλλικής αρχαιολογικής εταιρίας ανασκαφή προς ανακάλυψιν του ναού του Απόλλωνος και άλλων αρχαίων των προγόνων μας μνημείων και των κειμένων εν αυτώ οικημάτων και κτημάτων των κατοίκων Δελφών.

 Η επιτροπή αύτη συγκειμένη παρ’ αρχαίων και διακεκριμένων υπαλλήλων, ήτοι των κκ. Π. Ζαφειρίου νομομηχανικού, Κ. Παπαγιαννοπούλου τμηματάρχου των αμμέσων φόρων του υπουργείου των οικονομικών, εγγυάται την δικαίαν εκτίμησιν των καταλαμβανομένων κτημάτων και την ταχείαν αποζημίωσιν των ιδιοκτητών.

ΠΗΓΗ:Νέα Εφημερίς, 22/09/1891.