Κυριακή 31 Ιουλίου 2016

1928: ΣΤΥΓΕΡΟΝ ΕΓΚΛΗΜΑ ΕΙΣ ΑΡΑΧΩΒΑΝΕις την Διοίκησιν Χωροφυλακής Αττικοβοιωτίας ελήφθη λεπτομερής αναφορά του υποδιοικητού Λεβαδείας μοιράρχου κ. Κουρτίου περί ενός στυγερού εγκλήματος, το οποίον διεπράχθη προ εβδομάδος εις την Αράχωβαν.

Ο ποιμήν Στέφανος Σπηλιώτης διερχόμενος εν απόγευμα της παρελθούσης εβδομάδος μίαν χαράδραν παρά την θέσιν «Μοσχονοβό» παρετήρησε κάτωθι μιας ελαίας πτώμα αιμόφυρτον. Ήτο η 40ουτις συγχώριός του Παναγιού χήρα Κούλα, γυναίκα υπόπτου διαγωγής. Ειδοποιήθη αμέσως ο αστυνομικός σταθμάρχης, όστις συνωδευόμενος υπό ενός ιατρού, μετέβη επί τόπου και ενήργησεν αυτοψίαν και ανακρίσεις.

Το πτώμα έφερεν εκ των όπισθεν εξ τράυματα διά σφαίρας περιστρόφου και ήτο προφανές ότι επρόκειτο περί εγκλήματος. Παρά την δολοφονηθείσαν ανευρέθησαν εν μικρόν κλαδευτήριον, μία σκεπάρνη, εν σακκίδιον περιέχον ολίγον ψωμί και μερικές εληές, εξ ου διεπιστώθη, ότι το θύμα δεν είχε προλάβη να προγευματίση. Χωρικοί είχον ιδή την Παναγιού κατευθυνομένην εις τον αγρόν της την  5 1)2 πρωϊνήν επομένος το εγκλημα είχε διαπραχθή μεταξύ της ώρας ταύτης και της 10ης πρωϊνής ότε συνήθως προγευματίζουν οι χωρικοί.

Το χωρίον ανεστατώθη εκ του στυγερού εγκλήματος, διότι ο δράστης ή οι δράσται αυτού παρέμειναν την πρώτην ημέραν άγνωστοι. Εκ της προανακρίσεως όμως την οποίαν ενήργησεν ο σταθμάρχης εξηκριβώθη ότι η φονευθείσα είχε συνάψει σχέσεις με τον κρεοπώλην Λουκάν Κρίκον όστις χάριν αυτής εσπατάλα όλην του την περιουσίαν.

Επίσης εξηκριβώθη ότι ο υιός τούτου Νικόλαος βαρέως φέρων την διαγωγήν του πατρός του είχε φιλονικήσει μετ’ αυτού κατ’ επανάληψις και είχεν απειλήσει ότι θα εφόνευε την χήραν Κούλα.

Κατόπιν τούτου συνελήφθη ο Νικ. Κρίκος θεωρηθείς ως ο δράστης της δολοφονίας, επίσης δε συνελήφθη και ο πατήρ του όστις ηθέλησε να βεβαιώση ότι ο υιός του ευρίσκετο πλησίον του την ώραν της δολοφονίας. Η υπόθεσις παρεπέμφθη εις τον ανακριτήν Λεβαδείας, όστις προέβη εις την προφυλάκισιν των συλληφθέντων.

Σημειωτέον ότι η δολοφονηθείσα είχε και 18 ετη υιόν, τον Ν. Κούλαν, όστις διετέλει εν διαστάσει με την μητέρα του λόγω της διαγωγής της. Οι χωρικοί εκφράζουν υπονοίας μήπως ούτος είνε ο δολοφόνος δεδομένου ότι η ενοχή των συλληφθέντων δεν έχει αποδειχθή.


ΠΗΓΗ: Την παρακάτω είδηση την διαβάζουμε στην εφημερίδα ΣΚΡΙΠ στις 6 Ιουλίου του 1928.