Κυριακή 11 Μαρτίου 2018

1865: Από την περιοδεία του βασιλιά Γεωργίου Α' στη Φωκίδα και Βοιωτία.Σε αναφορές του ημερήσιου αθηναϊκού τύπου, από τηλεγραφήματα που ελάμβανε από τις πόλεις όπου διερχόταν ο βασιλιάς Γεώργιος Α' διαβάζουμε περί της περιοδείας κατά την διέλευσή του τον Απρίλιο του 1865 από την περιοχή μας τα εξής:

Περιοδεία της Α. Μ.

Τηλεγράφημα εξ Αμφίσσης.
Υπουργείον Εσωτερικών

Χθες υπεδέχθην την Α.Μ. εις τα όρια επαρχίας μετά υποστρατήγου Ιω. Του Γκούρα, ταγματάρχου Κουτρούμπη, της δημοτικής αρχής Δωριέων και Κυτινίων και πλήθους λαού, ζητωκραυγάζοντος και αγαλλομένου επί τη αισία αφίξει της Α. Μ. Ο ενθουσιασμός του λαού απερίγραπτος.
Την εσπέραν της χθες διήνυσεν ο Βασιλεύς εις Γραβιάν. Το εσπέρας επεσκέφθη καλύβας πτωχών και βασιλικώς και πλουσιοπαρόχως συνέδραμε.
Σήμερον διά του Δήμου Παρνασσίων αφίκετο ενταύθα πλήρης υγείας, ο δρόμος ον διέτρεξεν, υπήρχε κατειλημμένος υπό πλήθους λαού ζητωκραυγάζοντος. Εν τη πρωτευούση του δήμου τούτου μετά χαράς και αγαλλιάσεως οι κάτοικοι και η δημοτική αρχή υπεδέχθησαν Βασιλέα οι υπάλληλοι επαρχίας Παρνασσίδος, οι κάτοικοι Αμφίσσης, οι δημόται του δήμου τούτου και των ομόρων δήμων, εξελθόντων μετά σημαιών ικανήν απόστασιν Αμφίσσης υπεδέξαντο Βασιλέα ζητωκραυγάζοντες μετ’ ενθουσιασμού. Αι ζητωκραυγαί επλήρουν αιθέρα. Παρά την εν τη πόλει είσοδον ίστατο δήμαρχος και δημοτικόν συμβούλιον Αμφίσσης, ο Βασιλεύς εισήλθεν εις Άμφισσαν εν μέσω πλήθους λαού, ραντιζόμενος υπό των εν τοις παραθύροις και εξώσταις ισταμένων κυριών δι’ ανθέων, άπασαι αι προβεβηκείαι γυναίκες ικέτιδας χείρας είχον υψώσει προς τον ουρανόν, επικαλούμεναι τον Θεόν υπέρ της μακροβιότητος και διαφυλάξεως του Βασιλέως.
Ο Βασιλεύς διευθύνθη εις το προπαρασκευαστικόν πολυγωνικόν βάθρον, ένθα υπεδέχθη υπό του αρχιερέως Φωκίδος και του κλήρου. Μετά την δοξολογίαν μετέβη εις το ανάκτορον, προ της πύλης του οποίου κοράσια, άδοντα ύμνον, προσήνεγκον τη Α. Μ. στέφανον.
Ο Βασιλεύς, εξελθών εις τον εξώστην ευχαρίστησε το δι’ ενθουσιασμού απερίγραπτον ζητωκραυγάζον πλήθος, ου η χαρά έστιν ανέκφραστος.
Ο Βασιλεύς χαίρει πλήρει υγείαν.

Άμφισσα την 21 Απριλίου 1865

Κύριε Υπουργέ

Μετά την από 19 τ.μ. ημιεπίσημον τηλεγραφικήν αναφοράν μου, σας γνωστοποιώ, ότι ο Βασιλεύς επεσκέφθη εν τω μέσω του ανευφημούντος λαού αυθημερόν τα ενταύθα εκπαιδευτικά καταστήματα και τον ανεγειρόμενον μεγαλοπρεπή ναόν ο Ευαγγελισμός.
Το εσπέρας εφωταγωγήθησαν λαμπρώς αι οικίαι της πόλεως και τα δημόσια και δημοτικά καταστήματα, ανεφλέχθησαν πολλά πυροτεχνήματα και βεγγαλικά φώτα, ο δε λαός ευφραινόμενος περιεφέρετο τας οδούς ζητωκραυγάζων.
Την επιούσαν ανεχώρησεν εντεύθεν ο βασιλεύς δι’ Ιτέαν, προπεμφθείς διά σημαιών και ευφημιών υπό του λαού. Καθ’ οδόν δε οι κάτοικοι των παρακειμένων χωρίων διά ζητωκραυγών τον υποδέχοντο.
Εις Ιτέαν αφιχθείς ο Βασιλεύς υποδεχθείς υπό των εκεί αρχών και του λαού, επεβιβάσθη εις μίαν των επί τούτο δι’ επιτροπής αποσταλεισών εκ Γαλαξειδίου τριών λεμβών την μεγαλοπρεπώς κεκοσμημένην, και δι’ αυτής εις το ατμόπλοιον, το μετά περέλευσιν ολίγων λεπτών ελλιμενισθέν εις Γαλαξείδιον, αφ’ όπου ήρξατο διά κανονιοβολισμών χαιρετισμός.
Η εν Γαλαξειδίω υποδοχή του Βασιλέως ήτο μεγαλοπρεπής, διότι η αποβάθρα εκαλύπτετο υπό υφάσματος κομψού και μυρσινών, και αμέσως ιδρυμένον υπήρχεν τετράστηλον στέγασμα δι’ επιγραφών και σημαιών κεκοσμημένον, εκεί υπεδέχθη πλήθος λαού τον Βασιλέα δι’ ανευφημιών και ζητωκραυγών.
Η οδός από της προκυμαίας μέχρι του ανακτόρου ένθεν και ένθεν ήτο πεφυτευμένη υπό ελάτων και κέδρων. Οι εξώσται και τα παράθυρα των οικιών κατακεκοσμημένα υπό υφασμάτων πλουσίων υπήρχον, αι δε κυρίαι δι’ ανθέων εράντιζον τον Βασιλέα.
Μετά τρίωρον εν Γαλαξειδίω διαμονήν ανεχώρησεν αμέσως, διευθυνθείς εις Αράχωβαν διά του δήμου Κρίσσης, οι κάτοικοι του οποίου μετ’ αγαλλιάσεως και αγάπης τον υποδέχθησαν και τον προέπεμψαν μέχρι των ορίων της επαρχίας Παρνασσίδος.
Ο Βασιλεύς επεσκέφθη τα εις Δελφούς μνημεία της προγονικής ήμών ευκλείας και δόξης.
Η εν Γαλαξειδίω υποδοχή του Βασιλέως, κύριε υπουργέ, ήτο μεγαλοπρεπεστάτη και ενθουσιώδης, η δε χαρά και αγαλλίασις του λαού απερίγραπτος.Τηλεγράφημα διά Λεβαδείας
Υπουργόν Εσωτερικών.

Η Α. Μ. ο Βασιλεύς εισακούσας τας ευχάς της επιτροπής Γαλαξειδίου μετέβη εκεί χθες την 9 ώραν π.μ. υπεδέχθη ενθουσιωδώς παρά λαού. Ο δήμος ποσέφερε τω Βασιλεί αργυράν τρίαιναν και μετά τούτο γεύμα, αμφότερα αποδέχθη ευμενώς. Την 1 μ.μ. ανεχώρησε διελθών από Δελφούς και την 5 μ.μ. αφίκετο εις Αράχωβαν όπου έτυχεν ενθουσιώδους υποδοχής. Θα παραμείνη μέχρι της 12 π.μ. Αράχωβαν και θα αναχωρήση δι’ όσιον Λουκάν, όπου θέλει διανυκτερεύσει. Η Α. Μ. έχει άριστα.

Υπουργόν Εσωτερικών

Ως προανείγγειλα η τελετή της εορτής της Α. Μ. εγένετο πάνυ μεγαλοπρεπώς και ευφροσύνως. Η Α. Μ. περί 2 μ.μ. εδέχθη τον κλήρον, τους στρατιωτικούς και πολιτικούς υπαλλήλους, και τον δήμαρχον μετά του δημ. Συμβουλίου Λεβαδέων, είτα εξελθών μετά της συνοδείας του, και συνοδευόμενος υπό πλήθους λαού ζητωκραυγούντος, επιθεώρησε τον στρατώνα του πεζικού, τον εν τη πλατεία αυτού παρατεταγμένον λόχον και εκείθεν τα εκπαιδευτικά διδακτήρια αφ’ όπου επανήλθεν εις τα ανάκτορα εν τω μέσω αδιακόπων ζητωκραυγών. Την δε 7 ώραν έδωκε μεγαλοπρεπές δείπνον και ακολούθως εξελθών επεσκέφθη εν τω μέσω απείρου λαού την εν τη πλατεία ιδρυθείσαν και θαυμασίως φωταγωγηθείσαν αψίδα, ένθα εγένοντο άπειρα πυροτεχνήματα, και η πλατεία εφωταγωγήθη αξιεπαίνως διά βεγγαλικών φώτων. Έμεινε δύο περίπου ώρας και επανήλθεν ζητωκραυγούμενος και ανευφημούμενος, αφού επεσκέφθη διάφορα μέρη της πόλεως, περί την 11 ώραν εις τα ανάκτορα όπου ευχαρίστησε το πλήθος του λαού, διά τα οποία έδειξεν εις την Α. Μ. αισθήματα αληθούς πίστεως και αγάπης. Η δε πόλις ήτο και έμεινε θαυμασίως φωταγωγημένη μέχρι πρωΐας παιανιζόντων των εγχωρίων μουσικών οργάνων εις όλα τα κεντρικά μέρη αυτής. Η Α. Μ. πορεύεται σήμερον εις Θήβας.

Τηλεγράφημα εκ Θηβών της 24 Απριλίου.

Η Α. Μ. ο Βασιλεύς αφίχθη εντάυθα υγιής ώραν 4 μ.μ.