Σάββατο 16 Ιουνίου 2018

1896: ΤΟ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΟ ΣΤΡΑΓΚΑ ΣΤΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΝΕΟΝ ΚΛΩΣΤΗΡΙΟΝ ΕΝ ΛΕΒΑΔΕΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ LORD BROTHERS

Εν Λεβαδεία λειτουργούσιν ήδη τέσσαρα κλωστήρια, ων την πρώτην θέσιν κατέχει το του βουλευτού της ομωνύμου επαρχίας κ. Ι. Λάππα. Εις ταύτα προστίθεται και πέμπτον, το οποίον απεφάσισε να ιδρύση επιχειρηματίας συμπολίτης ευδοκίμως επιδιδόμενος εις εμπορικάς επιχειρήσεις, ούτος δ’είνε ο κ. Ευθύμιος Στράγκας, ος μετά μακράν μελέτην εισέρχεται πλήρης ελπίδων εις την επιχείρησιν ταύτην, ην θέλει στέψη επιτυχία.

Ο κ. Στράγκας προτίμησε να εγκαταστήση το εργοστάσιόν του εν Λεβαδεία διά δύο κυρίως λόγους. Εις τα πέριξ της Λεβαδείας καλλιεργούνται ως γνωστόν τα 4)5 του εν Ελλάδι παραγομένου βάμβακος, συνεπώς την πρώτην ύλην δεν θα εισάγη άλλοθεν αλλά θα ευρίσκη εν τω τόπω, τούτω δ’είνε μέγα πλεονέκτημα διά πάσαν βιομηχανικήν επιχείρησιν. Εκτός τούτου ο κ. Στράγκας διά την κινητήριον δύναμιν δεν θα δαπανά ουδέ λεπτόν, καθ’όσον θα χρησιμοποιήση τα διαρκώς ρέοντα ύδατα του ποταμού Ερκίνου κατά την θέσιν Τροφώνιον και ούτω θα έχη ελάσσονα δαπάνην διά την παραγωγήν των νημάτων.

Υπέρ της επιτυχίας της επιχειρήσεως του κ. Στράγκα συνηγορεί και έτερον γεγονός ουχ ήσσον σημαντικόν των δύο ανωτέρων. Είνε γνωστόν ότι τα νέα μηχανήματα των νηματοποιείων εισί τελειότερα και παράγουσι πλειότερον ποσόν νημάτων με την αρχικώς ορισθείσαν δαπάνην, ο δε κ. Στράγκας συνεβλήθη όπως τα μηχανήματα ταύτα προμηθεύση αυτώ ο εν Todmorden της Αγγλίας γνωστός βιομηχανικός οίκος Lord Brothers διά του ενταύθα διατρίβοντος έλληνος μηχανικού και αντιπροσώπου αυτού κ. Ν. Σαγιάνου. Το κλωστήριον του κ. Στράγκα διά των τελειοτέρων εργαλείων θα δύναται να παράγη πλειότερον και τελειότερον νήμα των εν Λεβαδεία εν ενεργεία ήδη ευρισκομένων νηματουργείων. Και ούτω το νέον κλωστήριον θα είνε το τελειότερον και το μάλλον παραγωγικόν των αυτόθι λειτουργούντων μικρών νηματουργείων.Επειδή ανωτέρω εγένετο λόγος περί του οίκου Lord Brothers δεν θεωρούμεν από σκοπού, ίνα αναφέρωμεν την υπ’αυτού εκτέλεσιν και άλλων βιομηχανικών εργασιών εν Ελλάδι και τη Ευρωπαϊκή Τουρκία κατά το τρέχον έτος. Ο αγγλικός ούτος οίκος ανέλαβε την προμήθειαν και εγκατάστασιν απάντων των μηχανημάτων της εταιρείας Λόγγου. Ο αυτός οίκος διά του γενικού αντιπροσώπου εν τη Ανατολή κ. Σαγιάνου εκόμισε και ετοποθέτησε τα μηχανήματα και εργαλεία του εν Σύρω ιδρυθέντος προ τινος χρόνου νηματουργείου του Ελπιδοφόρου Λαδοπούλου υιοίς. Εν τη θέσει Καλλιθέα κειμένη μεταξύ Αθηνών και Παλαιού Φαλήρου ιδρύθη τελευταίον στεπτήριον υπό του Κυθηρίου κ. Μηνά Καψάνη. Και του ατμοκινήτου τούτου εργοστασίου τα εργαλεία κατασκευάσθησαν υπό του αυτού οίκου του Lord Brothers.

Εις δε το προοδευτικώς εργαζόμενον εν Σύρω νηματοργείον των κ.κ. Νοστράκη και Δαροπούλου εγένοντο παλλαί προσθήκαι, ων την εκτέλεσιν ανέλαβεν ο ίδιος οίκος, εις ον οφείλονται και πολλαί προσθήκαι εις πολλά άλλα εργοστάσια ενταύθα και αλλαχού της Ανατολής.


Εκ των ανωτέρω γίνεται γνωστόν ότι ο βιομηχανικός κλάδος της κλωστοϋφαντικής κατακτά πάντοτε νέον έδαφος είτε διά της ιδρύσεως νέων εργοστασίων ως το αγγελόμενον του κ. Στράγκα είτε διά της αυξήσεως των μηχανημάτων εν τοις ιδρυμένοις από πολλού. Επίσης γίνονται γνωσταί αι εργασίαι του αγγλικού οίκου των Lord Brothers διά του αντιπροσώπου αυτού κ. Σκλιάσιν, όστις διά της ικανότητος της δραστηριότητος και των γνώσεών του κατέκτησε την εκτίμησιν του οίκου τούτου και των διαφόρων επιχειρηματιών εν Ελλάδι και εν τη Ανατολή.