Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019

1849: ΚΑΤΑΜΗΝΥΣΙΣ του Αναγνώστου Ζαφειροπούλου κατοίκου ΔελφώνΚΑΤΑΜΗΝΥΣΙΣ
του Αναγνώστου Ζαφειροπούλου κατοίκου Δελφών
κατά των
Δήμου Φράγκου Ταγματάρχου κατοίκου επίσης Δελφών, Ιωάννου Αλεξάνδρου Λοχαγού, Σταματίου Αποστολίδου ή Γουβάλη ανθυπολοχαγού, Κυριάκου Λουκατζίκου, κατοίκου Αμφίσσης και Παναγιώτου Γρίβα κατοίκου Βάργιαννης.

Εν Αμφίσση την 2 Μαρτίου 1849.

Προς τον Κ. Εισαγγελέα των εν Λαμία Πλημμελειοδικών.

Στυγερά πράξις καταμηνύεται ενώπιόν σας πραχθείσα κατ’ ελευθέρου πολίτου εν πλήρει μεσημβρία εκ μέρους εκείνων,οίτινες ήσαν διωρισμένοι διά την εξασφάλισιν της ζωής, τιμής και ιδιοκτησίας του, και εξαιτείται η σύντονος και σύντομος τιμώρησίς των προς ικανοποίησιν του νόμου και εμού του παθόντος.
Κατά την 16 του μηνός Μαΐου π.ε. οι ανωτέρω εγκαλούμενοι αξιωματικοί της Β. Κυβερνήσεως Δήμος Φράγκος, Ιωάννης Αλεξάνδρου και Σταμάτης Αποστολίδης ή Γουβάλας, διατάξαντες δεκαπέντε περίπου εμμίσθους πολιτοφύλακας, εξ ων τα ονόματα γνωρίζω μόνον των εγκαλουμένων, και επί κεφαλής των οποίων ήτον, ως αποσπασματάρχης ο Κυριάκος Λουκατζίκου, ελθόντες εις την εν Δελφοίς οικίαν μου, και αφού ως άλλοι κακούργοι μου ήρπασαν παν ό,τι εν αυτή εύρον ήτοι
1. τουφέκι Σασενάν με εννέα αύλακας δραχ. 120
1. κουμπούρα αργυρά δραχ. 120
1. χαρμπί αργυρόν δραχ. 35
1. γιαταγάνι πρώτης καλλιτάς με τόμη δραχ. 80
1. φουσεκλήκι αργυρόν με 9 χαντζούδια δραχ. 130
1. ζευγάρι μπαλάσκαις μπρούζινες δραχ. 6
1. σωγιά με θήκη αλεφαντική δραχ. 3
1. τριάστο με διάφορα ήδη, ήτοι δακτυλίδια, σκουλαρίκια και άλλα γυναικεία και με είκοσι ρηγήνας δραχ. 200
Σύνολον δραχ. 694.
Ακολούθως με έδεσαν οπισθάγκωνα τας χείρας, με προσήγαγον το εσπέρας εις τας 16 Μαΐου εις Χρυσόν εις την οικίαν του Λουκά Αθανασίου Μπαρκούτα. Αι αικίαι, τα τραύματα και αι μαστιγώσεις καθ’ όλην την νύκτα, είναι ανεκδιήγητα εις τον υποφαινόμενον. Βασανίζοντάς με διά να τους δώσω χρήματα καθ’ ας είχον διαταγάς των αξιωματικών των, βιασθείς, αν και άκων διά να μη μου αφαιρέσουν την ζωήν μου, εδανείσθην είκοσι ρηγανάτα τάλληρα από τον Σπυρίδωνα Κλήμην Χρυσαΐτην, τους έδωσα παρρησία του Λουκά Αθανασίου Μπαρκούτα Χρυσαΐτου, Αναγνώστου Διαμαντοπούλου, Μικρού, Νικολάου Καραθάνα εκ Δελφών και του δημάρχου Κρίσσης Δημητρίου Μηταντζή.

Την πρωΐαν εις τας 17 Μαΐου με προσήγαγον εις Άμφισσαν, και με παρέδωκαν εις τον Δήμον Φράγκον και Ιωάννην Αλεξάνδρου αξιωματικούς. Ούτοι θέσαντες εις τους πόδας μου αλύσους ζώου μ’ εφύλαττον φυλακισμένον δέκα ολοκλήρους ημέρας εις τον καύσωνα του ηλίου και κατά πρώτον εντός της οικίας του Γεωργίου Γαλαξειδιώτου Αμφισσέως, μετέπειτα μ’ οδήγησαν εις τον οβορόν της Μαμούραινας, ζητούντως να τους δώσω χρήματα, άλλως θ’ αποθάνω εκεί φυλακισμένος. Αλλ’ ο διαληφθείς Φράγκος μη ευχαριστηθείς εις μόνας τας κακώσεις ταύτας και τας αρπαγάς, με έσυρεν εις Χρυσόν, εκείθεν εις Αράχοβαν ως αιχμάλωτον και εκείθεν εις Δελφούς, ζητών λύτρα διά να με αφήση ελεύθερον. Εκ Δελφών δε δέσας με όπισθεν τας χείρας ο ανθυπ. Σταμάτης Βουβάλας, με προσήγαγεν εις Ξεροπήγαδον δεμένον ζητών να του δόσω διακόσια τάλληρα, άλλως τε θα με φονεύση. Εκείθεν με έφερεν ο διαληφθείς εις Άμφισσαν φυλακίσας με εις του Ηλία Κολοβάτου το σπήτι πέντε ολοκλήρους ημέρας, εκείθεν εις Αγιαθυμιά, ακολούθιος εις Πεντεόρια και από εκεί εις Γαλαξείδι, εκεί υπήρξαν αι τρομερώτεραι κακώσεις και στρεβλώσεις όπου βιασθείς έδωσα εις τον ειρημένον Σταμάτην Αποστολίδην ή Βουβάλαν πεντήκοντα αριθ. 50 Γαλλικά δανεισθείς ταύτα εκεί από τους εμπόρους Γεώργιον Μπαρζακάναν και Κώνσταν Χρήστου Αλβανόν, παρρησία του Νικολάου Ιωάννου ή Σταυρωτή, Ιωάννου Καραγκούνη, Ματθαίου Αντωνίου, Λουκά Πετώνη εκ Δελφών, Ηλία Μιχοπούλου Γαλαξειδιώτου, και πλήθος άλλων Γαλαξειδιωτών, ων τα ονόματα αγνοώ, και τοιουτοτρόπως διεσώθην της αιχμαλωσίας.
Τα τρομερά ταύτα κακουργήματα πραχθέντα ως είρηται, εις τον υποφαινόμενον υπό των ανωτέρω αξιωματικών ομολογούσιν, όχι μόνον ανεξαιρέτως όλοι οι κάτοικοι Παρνασίδος, αλλά και ο τόπος αυτός και τα θύματα θέλουν μαρτυρεί εις όλους τους αιώνας.
Καταμηνύων όθεν τας αξιοποίνους ταύτας πράξεις ενεργηθείσας παρά των ανωτέρω καταχρασθέντων την εμπιστοσύνην της κυβερνήσεως και της Εξουσίας, ήτις εδόθη εις αυτούς χάριν της προστασίας και της ασφαλείας των πολιτών, παρακαλώ, Κύρις Εισαγκελεύ, να ενεργήσητε την καταδίωξιν και τιμώρησιν αυτών.
Ελπίζω, κ. Εισαγγελεύ, ότι αι επιφορτισθείσαι των νόμων την εκτέλεσιν εισαγγελικαί Αρχαί, θέλουν ενεργήσει με δραστηριότητα και αμεροληψίαν, και διά της καταδιώξεως αυτών θέλουν βεβαιώσει και τους πολίτας και τους καταχρωμένους της εξουσίας των, ότι ουδείς ατιμωρητί δύναται να παραβιάζη τους νόμους και να προσβάλλη την ιδιοκτησίαν του πολίτου, και ότι η ενώπιον των νόμων ισότης δεν είναι ιδανική, αλλ’ υπάρχει εντός της Ελληνικής κοινωνίας πραγματική.
Περί όλων τούτων θέλουν ομολογήσει οι σημειωθέντες μάρτυρες ως ανωτέρω και ιδίως 1) Νικόλαος Ιωάννου ή Σταυρωτής, 2) Ιωάννης Καραγκούνης, 3) Ματθαίος Αντωνίου, 4) Δήμος Μαρδάκης πάρεδρος Ξηροπηγάδου, 5) Λουκάς Μπαρκούτας, 6) Σπυρίδων Κλήμης, 7) Δημ. Ματαντζής δήμαρχος Κρίσσης, 8) Π. Κατζαρός, 9) Ηλίας Μπόμπολας εκ Χρυσού, 10) Γεωρ. Γαλαξειδιώτης, 11) Ευθ. Παπανικολόπουλος, 12) Ηλίας Κολοβάτος εξ Αμφίσσης.
Ο μηνυτής
Α. Ζαφειρόπουλος