Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020

Η απαλλοτρίωση των κτημάτων στη “Μαρμαριά” των Δελφών


Στο φύλλο 111 της 25 Μαΐου 1901 της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), διαβάζουμε τη δημοσίευση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των κτημάτων που βρίσκονταν στην θέση «Μαρμαριά» των Δελφών, με σκοπό την διεξαγωγή ανασκαφών στο σημείο εκείνο. Μέσα από αυτή τη δημοσίευση της απαλλοτριώσεως μαθαίνουμε ποιοι από τους κατοίκους είχαν κτήματα στην περιοχή εκείνη και πόσα τετραγωνικά κατείχαν.


Περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως κτημάτων εν θέσει
«Μαρμαριά» της περιφερείας Δελφών.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ’όψει τους νόμους ΒΡΞΖ’ της 16 Φεβρουαρίου 1893 και ΒΤΞΖ’ της 2 Μαρτίου 1896, το από 21 Απριλίου 1901 έγγραφον της αρχαιολογικής εταιρείας, δι’ου βεβαιούνται η εν τω Κεντρικώ ταμείω κατά το υπ’αριθ. 769 γραμμάτιον αυτού κατάθεσις δραχμών 5.550, ποσού απαιτουμένου προς αναγκαστικήν απαλλοτρίωσιν των κατωτέρω καταλεγομένων ιδιωτικών κτημάτων εν τη θέσει «Μαρμαριά» της περιφερείας των Δελφών κατά το από 12 Απριλίου ε.έ. πρωτόκολλον προσωρινής εκτιμήσεως κατά το άρθρον 2 του ΒΡΞΖ’ νόμου, έτι δε λαβόντες υπ’όψει την από 5 Μαΐου ε.έ. απόφασιν του Υπουργικού Συμβουλίου και τα τη αποφάσει ταύτη σχετικά έγγραφα, το διάγραμμα των απαλλοτριωτέων κτημάτων και το πρωτόκολλον της εκτιμήσεως.


Προτάσει των Ημετέρων Υπουργών του επί των εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως και του επί των Οικονομικών αποφασίζομεν και διατάσσομεν τάδε.

Κηρύσσομεν αναγκαστικώς απαλλοτριωτέα κατά τας διατάξις του ρηθέντος ΒΡΞΖ’ νόμου τα εξής εν θέσει «Μαρμαριά» της περιφερείας των Δελφών κτήματα.

1) Κτήμα Μονής Ιερουσαλήμ εκτάσεως 386,90]οο μέτρων τετραγωνικών μετά τεσσάρων ελαιοδένδρων.
2) Κτήμα Παναγιούς χήρας Δ. Ι. Σούφρα εκτάσεως 89,80 μέτρων τετραγωνικών μετά 25 ελαιοδένδρων.
3) Κτήμα Παπανικόλα Λιριντζή εκτάσεως 237,50 μέτρων τετραγωνικών μετά 6 ελαιοδένδρων.
4) Κτήμα Παναγιώτας χήρας Π. Βοτίλια εκτάσεως 475,30 μέτρων τετραγωνικών μετά 13 ελαιοδένδρων.
5) Κτήμα Ιωάννου Ψύχα εκτάσεως 224,50 μέτρων τετραγωνικών μετά 7 ελαιοδένδρων.
6)  Αγρόν Δημ. Α. Μπαγλή εκτάσεως 241,30 τετραγωνικών μέτρων.
7) Κτήμα Ζαχαρ. Καρακούση εκτάσεως 486 μέτρων τετραγωνικών μετά 13 ελαιοδένδρων.
8)  Εν ελαιόδενδρον Μονής Ιερουσαλήμ εντός του υπ’ατιθ. 7 κτήματος
9) Κτήμα Σπυρίδ. Σιγκούνη εκτάσεως 666,30 μέτρων τετραγωνικών μετά 22 ελαιοδένδρων.
10) Κτήμα Ασήμως Γιαννάκη Ηλία εκτάσεως 337,40 μέτρων τετραγωνικών μετά 10 ελαιοδένδρων.
11) Κτήμα Αλεξανδρή Παπαλεξανδρή εκτάσεως 531,80 μέτρων τετραγωνικών μετά 13 ελαιοδένδρων.
12) Κτήμα αδελφών Διαμαντοπούλων εκτάσεως 382,80 μέτρων τετραγωνικών μετά 13 ελαιοδένδρων.
13) Κτήμα Κρυστάλλως Δ. Ι. Κουμπλή εκτάσεως 190,40 μέτρων τετραγωνικών μετά 11 ελαιοδένδρων, ως ταύτα είνε σημειωμένα εν τω από 12 Απριλίου ε.έ τοπογραφικώ διαγράμματι συντεταγμένω υπό του αναπληρωτού του νομομηχανικού Φωκίδος Ι. Στουγιαννοπούλου.
Εις τους αυτούς Ημετέρους Υπουργούς ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του Διατάγματος τούτου.
Εν Αθήναις τη 22 Μαΐου 1901.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο επί των Οικονομικών                                                                     Ο επί των Εκκλησιαστικών
           Υπουργός                                                                                                  Υπουργός
   Α. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ                                                                                       Σ. Ε. ΣΤΑΗΣ