Τετάρτη 3 Μαΐου 2023

Αράχωβα 1914: Ψήφισμα του Κοινοτικού Συμβουλίου για διατίμηση των κρεάτων

 

Αριθ. 26

Το Κοινοτικόν Συμβούλιον Αραχώβης

Συγκείμενον υπό των προσυπoγεγραμμένων μελών

Συνελθόν εις συνεδρίασιν εν τω εν Αραχώβη κοινοτικώ αυτού καταστήματι την 30 Απριλίου 1914 έτους ημέραν Τετάρτην και ώραν μ.μ. παρουσία και του αντιπροέδρου κυρίου Λουκά Λαζαρή αναπληρούντος τον κολυόμενον Πρόεδρον Ιω. Φαρμάκη, εκθέσαντος εις το σώμα ότι ενταύθα παρ’ όλην την οικονομίαν των δαπανών τα τρόφιμα και ιδία το κρέας τιμάται και πωλείται εις τιμήν λίαν υψωμένην και ως τούτου καθίσταται αδύνατος η αγορά και προμήθεια τούτου παρά παντός πολίτου έχοντος ανάγκην και συνέστησεν όπως το συμβούλιον εκφράση την παράκλησιν προς την αρμοδίαν οικονομικήν αρχήν, προς διατίμησιν του κρέατος εις τιμήν οπωσδήποτε συμφέρουσαν και εις του πωλούσι και τοις αγοράζουσιν τοιούτον και να θεωρηθεί εις συμφέρουσα τιμή δι’ άπαντος διά μεν την αίγα αι δραχ. 1.20 δια δε την προβατίναν αι δραχ. 1.20 κατ’ οκάν, διά τον τράγον αι δραχ. 1.50 κατ’ οκάν, διά τον κριόν αι δραχ. 1.40 κατ’ οκάν, δια τους αμνούς αι δραχ. 1.60 κατ’ οκάν, δια τα ερίφια αι δραχ. 1.60 κατ’ οκάν, διά τα χοιρίδια έλαττον των οκάδων είκοσι αι δραχ. 2.00 κατ’ οκάν, διά τους χοίρους αι δραχ. 1.60 κατ’ οκάν, διά τους μόσχους αι δραχ. 2.00 κατ’ οκάν και διά τους βόας αι δραχ. 1.60 αι δραχ. 1.60 κατ’ οκάν.

Το Συμβούλιον λαβών υπ’ όψιν τα ανωτέρω και θεωρών ταύτα εις ορθά και δίκαια

Αποφαίνεται

Εκφράζει την παράκλησιν προς την αρμοδίαν οικονομικήν αρχήν, όπως αύτη λαμβάνουσα υπ’ όψιν τας ενταύθα περιστάσεις και τους προς τούτο συντρέχοντας λόγους και τα τοπικά εν γένει γεγονότα ελαττώση την τιμήν του ενταύθα πωλουμένου κρέατος, διότι οι εν Αραχώβη κρεοπώλαι, ούτε ενοίκια μεγάλα πληρώνουσιν, ούτε φόρους βαρείς, ούτε προσωπικόν διατηρούσι, ούτε φόρον βοσκής καταβάλλουσιν, ούτε και εν γένει δαπάνας μεγάλας και περιττάς έχουσιν ώστε να δικαιολογείται η ανύψωσις της τιμής του κρέατος και δέον όπως αύτη κανονισθή ως εξής:

1) διά τας αίγας κατ’ οκάν εις δραχ. 1.20

2) διά τας προβατίνας κατ’ οκάν εις δραχ. 1.20

3) διά τους τράγους κατ’ οκάν εις δραχ. 1.50

4) διά τους κριούς κατ’ οκάν εις δραχ. 1.40

5) διά τους αμνούς κατ’ οκάν εις δραχ. 1.60

6) διά τα ερίφια κατ’ οκάν εις δραχ. 1.60

7) διά τους μόσχους κατ’ οκάν εις δραχ. 2.00

8) διά τους βόας κατ’ οκάν εις δραχ. 1.60

9) διά τους χοίρους κατ’ οκάν εις δραχ. 1.60

10) διά τα μέχρις οκάδων είκοσιν χοιρίδια κτ’ οκάν εις δραχμ. 2.00

Την εκτέλεσιν του παρόντος ανατίθεσι εις τω Προέδρω αυτού.

Ο Αντιπρόεδρος                                                        Τα μέλη


ΠΗΓΗ: Αρχείο εγγράφων και χειρογράφων του Λαογραφικού Μουσείου Αράχωβας