Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021

ΟΙ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΤΟ 1939.


Ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού Ν. Καπάκας με το συμβούλιο και τα μέλη του σε αναμνηστική φωτογράφηση στο βράχο του ωρολογίου στην Αράχοβα μετά από γενική συνέλευση το 1937.

ΣΤΗΝ ΑΡΑΧΩΒΑ

ΟΙ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ

Το νέο, συγχρονισμένο Ελαιουργείο, που ίδρυσε πέρυσι ο Συνεταιρισμός και τ’αποτελέσματα για τους παραγωγούς.

ΑΡΑΧΩΒΑ, Ιούνιος. (Του ανταποκριτού μας). – Η εξέλιξη της συνεταιριστικής ιδεολογίας στην Αράχωβαν Λεβαδείας κατά την τελευταίαν διετίαν εσημείωσε αλματώδη πρόοδον. Ο Συνεταιρισμός μας, ένας εκ των παλαιοτάτων, ιδρυθείς το 1920, υπήρξε μέχρι του 1936 σχεδόν, ως οι πλείστοι, αφανής, διά την έλλειψιν συνεταιριστικής συνειδήσεως.
Από του 1936 όμως, ανασυσταθείς και αναδιοργανωθείς, ο συνεταιρισμός μας ανήλθεν εντός ελαχίστου χρονικού διαστήματος εις ζηλευτήν θέσιν. Περιέλαβε εις τους κόλπους του περί τους 500 και πλέον αγρότας, απολύτρωσε τούτους από τα δεσμά της εκμεταλλεύσεως, εχορήγησε και χορηγεί εις τους έχοντας ανάγκην παντός είδους δάνεια καλλιεργητικά, μεσοπρόθεσμα, φάρμακα, λιπάσματα και εν γένει ανακουφίζει τους πτωχούς αγρότας και απαλλάσει τούτους από τους όνυχας της τοκογλυφίας. Ο Συνεταιρισμός μας με την νοικοκυρεμένη του διοίκηση κατώρθωσε να αποκτήση μεγάλη πίστη εις την Αγροτικήν Τράπεζαν.
Εκείνο όμως, το οποίον αποτελεί πραγματικόν σταθμόν εις την ιστορίαν της πόλεώς μας, είνε η ίδρυσις προτύπου και συγχρονισμένου από πάσης απόψεως συνεταιριστικού ελαιουργείου, το οποίον επιτεύχθη με αφαντάστους θυσίας και αγώνας, και έτσι χάρις εις τον φιλόστοργον προστάτην του Αγροτικού Κόσμου εξοχώτατον Πρωθυπουργόν κ. Ιωάννην Μεταξάν, τας πατρικάς ενεργείας του αξιοτίμου κ. Προέδρου της Ε.Σ.Σ.Ε. Μπάμπη Αλεβιζάτου και το άκαμπτον και ακέραιον του χαρακτήρος του κ. Προέδρου του Συνεταιρισμού Ν. Καπάκα οι συνεταιρισμένοι ελαιοπαραγωγοί απολαμβάνουν πλέον τον ιδρώτα του κόπου των.
Το πώς επετελέσθη το έργο αυτό είνε πραγματικώς θαύμα. Εντός 3 μηνών από 1 Οκτωβρίου 1938 μέχρις τέλους Δεκεμβρίου 1938, ιδρύθη κτίριον 750 χιλιάδων δραχμών κολοσσιαίον, ετοποθέτησαν μηχανήματα και εις τας 2 Ιανουαρίου ετελέσθησαν τα εγκαίνια της ενάρξεως των εργασιών του.
Το ελαιουργείον τούτο, τελειότατον από πάσης πλευράς και εγκατασταθέν με όλους τους κανόνας της επιστήμης, είνε το καμάρι του Αγροτικού Κόσμου, όχι μόνον της Αραχώβης αλλά και ολοκλήρου της περιφερείας, ο οποίος ήδη αντιλαμβάνεται, ότι, υπό την αιγίδα του σημερινού Κράτους δύναται να επιτελέση θαύματα. Τα μηχανήματα τελειότατα απαρτίζονται απόμίαν πετρελαιομηχανήν τύπου Ότο Ντόϊτς δυνάμεως 25 ίππων, ένα πλυντήριον διά την πλύσιν των ελαιών, ένα κοχλιωτό αναβατήρα διά την ανύψωσιν τούτων εις το τέρμα του οποίου υπάρχει εις θραυστήρ ελαιών όπου οι εληές θραυόμενες εκθλίβονται καλλίτερα και ταχύτερα υπό του τριβείου.
Δύο μεγάλα πιεστήρια μετά μιας οριζοντίου και αυτομάτου αντλίας πιέσεως 350 ατμοσφαιρών, δεσπόζουν του όλου εργοστασίου. Από τα πιεστήρια αυτά το έλαιον διοχετευόμενον διά σωλήνος έρχεται εις τον διαχωριστήρα τύπου Ντελαβάλ όπου καθαρίζεται τελείως από τας ακαθαρσίας και τα βλαπτικά του υγρά.
Και έτσι οι παραγωγοί όχι μόνον απολαμβάνουν της μαγαλειτέρας αποδόσεως από 25 οκ. ελαιοκάρπου, 7 οκ. ελαίου, αλλά και της εξαιρετικής ποιότητος παρεχομένου ελαιολάδου, αποτέλεσμα του οποίου είνε η ατομική και της Εθνικής Οικονομίας ωφέλεια.
Γι’αυτό οι ελαιοπαραγωγοί Αραχώβης συνεταιρισμένοι και μη δεν παύουν από του να ευγνωμονούν τον φιλόστοργον της Αγροτιάς προστάτην Ανώτατον των Συνεταιρισμών Επόπτην κ. Ιωάννην Μεταξάν ο οποίος άνοιξε διάπλατα στον Αγροτικό μας Κόσμο τους ορίζοντας της απολυτρώσεως και ευημερίας.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΗΣ