Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024

Γ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ


Γεώργιος Καραθανάσης
Ἀρχιλῃστής  ἐναντίον τριῶν λῃστῶν. Πῶς ἐξηγοράσθη ἡ ἐξόντωσίς των.
Τὰ  εὐεργητικά ἀποτελέσματα ἑνός νομοθετικοῦ διατάγματος.

Εἰς τὴν Ἀνωτέραν Διοίκησιν  Χωροφυλακῆς  Στερεᾶς Ἑλλάδος, τῆς ὁποίας  προΐσταται ὁ ἀντισυνταγματάρχης κ. Μπαρμπέτσης ἐλήφθησαν αἱ λεπτομερεῖς ἐκθέσεις τῶν  ἁρμοδίων ἀρχῶν ἐπί  τοῦ κάτωθι πρωτοφανοῦς γεγονότος, τὸ  ὁποῖον πρό τινων ἡμερῶν ἀνηγγέλθη ἐκ Λαμίας διὰ τοῦ ἑξῆς συντόμου τηλεγραφήματος:

«Ὁ ἐπικεκηρυγμένος λῃστής Γ. Καραθανάσης ἐφόνευσε παρά τὴν Ἀράχωβαν τοὺς ἐπικεκηρυγμένους λῃστάς κ. Κύρκον, Ἀ. Παπαϊωάννου καὶ Φαρμάκην. Μετά τὴν πράξιν του ταύτην ὁ φονεύς λῃστής προσῆλθε καὶ παρεδόθη εἰς τὰς ἐν Λαμίᾳ ἀρχάς.»

Ἐπί τῶν ἀνωτέρω γεγονότων μᾶς γράφει ἐκ Λαμίας τὰ ἑξῆς ἔκτακτος συνεργάτης μας:

Πρὸ δύο μηνῶν διά Νομοθετικοῦ Διατάγματος καθωρίσθη ὅτι οἱοσδήποτε ἐπικεκηρυγμένος λῃστής φονεύσῃ ἕτερον ἐπικεκηρυγμένον λῃστήν ἀπαλάσσεται πάσης περαιτέρω καταδιώξεως. Τὸ Διάταγμα τοῦτο ἐκοινοποιήθη  πρὸς ἁπάσας τὰς δικαστικάς καὶ ἀστυνομικάς ἀρχάς τοῦ Κράτους καὶ  ἔφερεν εἰς ἀναστάτωσιν ὁλόκληρον  τὸν λῃστρικόν κόσμον τῆς  ὑπαίθρου χώρας, μεταξύ τοῦ  ὁποίου  αἱ κρατοῦσαι μέχρι τινός ἀμοιβαία ἐμπιστοσύνη καὶ ἀλληλεγγύη διεσαλεύθησαν σοβαρῶς.
Ἀπό τῆς κοινοποιήσεως τοῦ νέου νομοθετικοῦ μέτρου ἤρχισε καὶ ἡ καταδίωξις μεταξύ τῶν  λῃστρικῶν συμμοριῶν καὶ τὰ  πρῶτα εὐεργετικά ἀποτελέσματα διά τοὺς μαστιζομένους πληθυσμούς τῆς ὑπαίθρου  χώρας ἐξεδηλώθησαν εἰς τὴν  περιφέρειαν  τῆς  Ἀραχώβης.
Ὁ λῃστής Γ. Καραθανάσης ἐλυμαίνετο ἀπό ἑξαετίας  τὴν περιφέρειαν τῆς Λεβαδείας   ἔχων ὡς σύντροφον τὸν συνάδελφόν του Δ. Μπαλοῦρδον μετά τοῦ ὁποίου ἐξετέλει ἐκτός τῶν κατά καιρούς ἐγκληματικῶν πράξεων, λῃστρικάς ἐπιδρομάς κατά τῶν κατοίκων τῆς Περιφερείας ταύτης.
Τὰ  καταδιωκτικά  ἀποσπάσματα τοῦ νομοῦ εἰς μάτην ἐκοπίαζον ἐπιδιώκοντα τὴν σύλληψιν ἀμφοτέρων  τῶν  λῃστῶν  τούτων, ἐξ ὧν ὁ πρῶτος καὶ «σταυραετός τοῦ Παρνασσοῦ» εἶχεν ὀνομασθῇ. Ἀπό ἑνός ὅμως ἔτους  ἡ δρᾶσις  τοῦ Καραθανάση εἶχεν αἰφνιδίως ἀνακοπῇ, προφανῶς λόγῳ τῆς ἀπογοητεύσεως, τὴν ὁποίαν ᾖσθάνθη ὁ λῃστής  ἐκ τῆς ζωῆς του, ζωῆς διαρκῶν περιπλανήσεων, ἀγωνιῶν καὶ καταδιώξεων.

***

Ἡ ἀναγγελία τοῦ νομοθετικοῦ μέτρου διά τοὺς λῃστάς εὗρε τὸν Καραθανάσην ἐν θανασίμῳ ἐχθρότητι πρὸς τὸν λῃστήν Θανάσην Παπαϊωάννου καὶ τοὺς συντρόφους του Κύρκον καὶ Φαρμάκην. Ἡ ἀφορμή τῆς  ἔχθρας  ἦτο ἡ ἑξῆς:

Ὁ Καραθανάσης εἶχε διακηρύξῃ εἰς τοὺς κατοίκους τῶν περιφερειῶν  εἰς τὰς  ὁποίας περιεπλανᾶτο ὅτι ὄχι μόνον δὲν θὰ διέπραττεν εἰς τὸ μέλλον λῃστρικήν τινα πρᾶξιν εἰς βάρος των, ἀλλά καὶ θ’ ἀνελάμβανε ὑπό…ἀτομικήν του εὐθύνην, τὴν προστασίαν τῶν  κατά πάσης ἐπιδρομῆς ἄλλων λῃστῶν. 
Παρά τὰς κατηγορηματικάς ταύτας δηλώσεις τοῦ Καραθανάση, ὁ λῂσταρχος Παπαϊωάννου βοηθούμενος ὑπό τῶν  συντρόφων του Κύρκου καὶ Φαρμάκη τοῦ κατεπάτησε τὰ… οἰκόπεδα καὶ εἰσελθών μίαν νύκτα εἰς τὴν περιφέρειαν Ἀραχώβης συνέλαβε τὸν Ἀραχωβίτην ἔμπορον Ν. Σταύρου, τὸν ὁποῖον ἀπήγαγεν αἰχμάλωτον εἰς τὰ  ὄρη, τὸν ἀφῆκε δὲ ἐλεύθερον, ὅταν ἡ οἰκογένεια Σταύρου κατέβαλεν εἰς τοὺς λῃστάς ὡς λύτρα ἑκατόν χιλιάδας δραχμῶν. Τὴν λῃστείαν ταύτην ὁ Καραθανάσης ἐθεώρησεν προσβολήν  ἀποκλειστικῶς κατά τῆς  λῃστρικῆς του …τιμῆς καὶ ὡρκίσθη ἐκδίκησιν.
Εἰς τὴν ἐκδίκησίν  του ταύτην  τὸν ὤθησε καὶ ὁ νόμος  ὡς καὶ τὸ  γεγονός ὅτι ὁ μέν λῂσταρχος Παπαϊωάννου ἦτο ἐπικεκηρυγμένος ἀντί ἑξήκοντα χιλιάδων δραχμῶν ὁ Κύρκος ἀντί τριάκοντα χιλιάδων καὶ  ὁ Φαρμάκης ἀντί εἴκοσι χιλιάδων.
Ὁ Καραθανάσης διά τῶν  ἐμπίστων λαγωνικῶν του, ἦτο ἐνήμερος τῶν  κινήσεων  τῶν  τριῶν λῃστῶν, πρὸ ὀλίγων δὲ ἡμερῶν ἐπληροφορεῖτο παρ’ ἑνός χωρικοῦ, τὸν ὁποῖον ἐχρησιμοποίει ὡς μυστικοσύμβουλον, καὶ τὸ  λῃστρικό λῃμέρι τοῦ  Παπαϊωάννου  καὶ τῶν  συντρόφων του. Οἱ τρεῖς ἔχθροί τοῦ Καραθανάση εἶχον στήσει τὴν λῃστρικήν φωλεάν των μεταξύ δύο βράχων παρά τὴν  θέσιν “Βλαχόλακκα”, συμφώνως δὲ καὶ πρὸς τὸν ἄγραφον νόμον περί κοινῆς εἰσφορᾶς ὑπέρ τῶν …λῃστῶν εἶχον ἐπιτάξει καὶ τὴν  καλύβην ἑνός ποιμένος, ὁ ὁποῖος ἠναγκάσθη νὰ παραχωρήσῃ καὶ μερικά «σφαχτά» πρὸς ἐνίσχυσιν τῆς  ἐπιμελητείας τῶν λῃστῶν.
Τα κεφάλια των ληστών Φαρμάκη, Παπαϊωάννου και Κύρκου, που σκότωσε ο Καραθανάσης στις 20 Ιουνίου 1923.

Ὁ Καραθανάσης μετά πολλῶν ἡμερῶν ἔρευνας κατώρθωσε νὰ φθάσῃ  πλησίον τοῦ λημεριοῦ τῆς λῃστοσυμμορίας Παπαϊωάννου καὶ καιροφυλακτήσας ἐφόνευσε πυροβολήσας ἐξ ἐγγυτάτης ἀποστάσεως  πρῶτον μὲν τὸν Παπαϊωάννου καὶ κατόπιν τοὺς σπεύσαντας εἰς βοήθειάν του συντρόφους του Κύρκον καὶ Φαρμάκην. Ἐπλησίασε κατόπιν τὰ πτώματα  καὶ διά μιᾶς ἀμφιστόμου μαχαίρας ἀπέκοψε τὰς  κεφαλάς τῶν  λῃστῶν ἐξ ὧν   ἡ μία  εἶχε τελείως παραμορφωθῇ. Καλέσας δὲ ἕναν ποιμένα τῆς ἐμπιστοσύνης του τοῦ εἶπε: 

«Πάρε αὐτό τὸ σακοῦλι μὲ τὰ τρία κεφάλια τοῦ Παπαϊωάννου, Κύρκου καὶ τοῦ Φαρμάκη. Νὰ πᾶς κάτω στὴν Ἀράχωβα καὶ νὰ τὰ  παραδώσῃς στὸν ἀστυνόμο. Καὶ νὰ τοῦ πῇς  ὅτι εἶμαι εἰς τὰς διαταγάς του  καὶ ἔχω φυλάξῃ καὶ τὸ χρῆμα πού ἐπλήρωσεν ὁ ἔμπορος Σταύρου διά τὴν  ἀπελευθέρωσίν του.»

***

Ὁ ποιμήν ἐξετέλεσε κατά γράμμα τὴν ἐντολήν τοῦ λῃστοῦ. Μετ’ ὀλίγας ὥρας ὁλόκληρος ἡ Ἀράχωβα ἦτο ἐπί ποδός. Ὁ ἀστυνόμος συνεννοηθείς μετά τοῦ εἰρηνοδίκου παρήγγειλεν εἰς τὸν Καραθανάσην νὰ κατέλθῃ χωρίς κανένα φόβον εἰς τὴν Ἀράχωβαν, αἱ δὲ κεφαλαί τῶν τριῶν φονευθέντων λῃστῶν ἐξετέθησαν εἰς κοινήν θέαν. Ἱδιαιτέραν χαράν ἠσθάνθη ἡ οἰκογένεια Σταύρου, εἰς τὴν  ὁποίαν ἐπρόκειτο νὰ ἐπιστραφοῦν αἱ 100 χιλ. δραχμαί.

Ὁ Γ. Καραθανάσης ἐν τῷ μέσῳ τῶν ἀρχῶν μετά τὴν κάθοδόν του ἀπό τὰ βουνά.
Ὁ πρῶτος ἐξ ἀριστερῶν εἶναι ὁ εἰρηνοδίκη Ἀραχώβης κ. Κ. Ζάγκας. Ἐκ δεξιῶν ὁ μοίραρχος κ. Τζίμας, διευθυντής Ἀστυνομίας Λεβαδείας.
Πράγματι, τὴν ἑπομένην ὁ Καραθανάσης εἰσήρχετο ὡς θριαμβευτής εἰς τὴν  Ἀράχωβαν μέσω ἀπεριγράπτου ἐνθουσιασμοῦ τῶν κατοίκων, οἱ ὁποῖοι ᾖσθάνοντο ἀνακούφισιν, διότι ἀπηλλάγησαν ἀπό τρεῖς ἀληθεῖς μάστιγας καὶ ἕναν τὸν ἀμνηστευόμενον τέσσαρας. Ἡ φαιδροτέρα λεπτομέρεια τῆς  περιέργου ταύτης ἱστορίας εἶναι ὅτι λόγῳ τοῦ ἐπιμόνου ἐνθουσιασμοῦ τῶν κατοίκων τῆς Ἀραχώβης, ὁ Καραθανάσης ἠναγκάσθη νὰ ἐκφωνήσῃ καὶ λόγον ἀπό τοῦ ἐξώστου τῆς οἰκίας Βασιλοπούλου, εἰπών ὅτι: «ἕνεκα ἡ περίστασις, τὸ  ὁποῖον  δηλαδή ἦτο καθῆκον του, ἐφόνευσε τοὺς τρεῖς λῃστάς, διά νὰ ἡσυχάσῃ ὁ τόπος καὶ οἱ συμπατριῶτες του.» 

Πηγή: Εφημερίδα "Ελεύθερος Λόγος", 30/6/1923.