Πέμπτη 6 Μαΐου 2021

ΛΟΥΚΑΣ Ν. ΣΙΔΗΡΑΣ – Ο ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

 

Το 1859 γεννιέται στην Αράχωβα ο Λουκάς Νικ. Σιδηράς. Ο άνθρωπος αυτός  ξεκινώντας από τηλεγραφητής έφτασε στις αρχές του 20ου αιώνα να γίνει υποδιευθυντής και διευθυντής του Ταχυδρομείου Αθηνών και λίγο αργότερα διευθυντής των Τ.Τ.Τ. (Ταχυδρομεία – Τηλέγραφοι – Τηλέφωνα).

Το όνομά του το συναντάμε για πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 1890 σε είδηση που αφορά τη κηδεία του μεγάλου Αραχωβίτη Ιατρού – καθηγητή της Ανατομίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Λουκά Παπαϊωάννου, όπου “κατεθέτει στέφανον εκ μέρους των εν Αθήναις παρεπιδημούντων Αραχωβιτών”.

Τον Σεπτέμβριο του 1894 αρραβωνιάζεται την Αγγελική Κομνά και τον Απρίλιο του 1895 διαβάζουμε στον Αθηναϊκό τύπο την αναγγελία των γάμων των: 
«Ετελέσθησαν οι γάμοι του κ. Λουκά Σιδηρά μετά της κεκοσμημένης πολλοίς  προτερήμασι δεσποινίδος Αγγελικής Κομνά, οις ευχόμεθα τον βίον όλβιον και ανέφελον. Παράνυμφος ην ο βουλευτής Λεβαδείας κ. Ι. Γεωργαντάς.» 
Και την επόμενη ημέρα διαβάζουμε την ακόλουθον είδηση:
 «Διπλή χαρά εις τον οίκον του αγαθού συμπολίτου κ. Γεωργίου Κομνά του ζωηρού Αραχωβίτου, την ημέραν του Αγίου Γεωργίου,  εωρτάζετο η επέτειος του ονόματός του και ετελούντο οι γάμοι της πεφιλημένης θυγατρός του Αγγελικης, κόρης με πολλά προσόντα φυσικά και επίκτητα, μετά αρίστου νέου Αραχωβίτου και τούτου, του κ. Λουκά Σιδερά, τηλεγραφητού εκ των μάλλον φιλοπόνων και ικανών. Πανήγυρις αληθής ήτο καθ’ όλην την ημέραν εν τω εορτάζοντι οίκω, υπαίθριον δε γευμα εν μέσω βαθυσκίων δένδρων και ανθέων, εις ο παρεκάθησε πεντηκοντάς  οικείων και φίλων, συνεπλήρωσε την χαρμόσυνον  εορτήν της αποκαταστάσεως  δύο συμπαθών τέκνων της ποιητικής και δροσεράς Αραχώβης του Παρνασσού.»Τον Δεκέμβριο του 1908 τον βρίσκουμε να είναι Διευθυντής του Κεντρικού Ταχυδρομείου Αθηνών και με Γενικό Διευθυντή των Ταχυδρομείων και Τηλεγράφων τον Θεόδωρο Βελλιανίτη. Σε έντυπο εικονογραφημένο περιοδικό της χρονιάς εκείνης διαβάζουμε: 
«ΛΟΥΚΑΣ ΣΙΔΗΡΑΣ 
Ο Προμηθεύς και, ο Άτλας της ταχυδρομικής υπηρεσίας. Ο ακούραστος και προσηνέστατος και πανταχού παρών θεραπευτής όλων των αναγκών και των ευκολιών, τας όποιας είνε υπό της Πολιτείας τεταγμένη νά παρέχη εις το Κοινόν η Ταχυδρομική Υπηρεσία. Δαιμόνια ταχυδρομική ιδιοφυία, αναπληρούσα πολλάκις, αυτή μόνη, πλείστας υπηρεσιακάς ατελείας και ελλείψεις δια της διοικητικής δεξιότητος, της προνοίας, της μορφώσεως και της εμπειρίας αυτής. Πρότυπον προϊσταμένου δίδοντος το παράδειγμα του ζήλου και της αφοσιώσεως προς το καθήκον. Αυστηρός, αλλά και δίκαιος και προσηνής εις τους υφισταμένους του, οι οποίοι τον τρέμουν και τον σέβονται, αλλά και τον λατρεύουν συγχρόνως. Μετριόφρων και αφανής συντελεστής της προόδου και της αναμορφώσεως της υπηρεσίας του πρώτου Ταχυδρομείου της Ελλάδος, μίαν έχει φιλοδοξίαν, πως να το καταστήση εφάμιλλον των πρωτευόντων ευρωπαϊκών τοιούτων με τα σχετικώς γλίσχρα μέσα, τα οποία έχει εις την διάθεσήν του. Μέγας αισιόδοξος, ουδέποτε αποθαρρυνόμενος και προσηλωμένος με γαληνιαίαν πεποίθησιν εις τα υπηρεσιακά του ιδανικά, προσφέρει ανεκτίμητους εκδουλεύσεις και εις το κοινόν και εις την υπηρεσίαν, της οποίας είνε εις των ακρογωνιαίων στύλων κεκλημένος να προσφέρη πολύ σημαντικωτέρας εκδουλεύσεις εν απωτέρω μέλλοντι.»

Την ίδια χρονιά επίσης από δημοσίευμα αθηναϊκής εφημερίδας μαθαίνουμε ότι είναι μέλλος επιτροπής για την συγκέντρωση χρημάτων 5.000 δραχμών από τους εν Αθήναις και Πειραιεί Αραχωβίτες προς αποπεράτωση  της ανακαινίσεως και του διακόσμου και αποπληρωμή του εργολάβου που είχε αναλάβει το έργο αυτό, του ιερού ναού των «Εισοδίων της Θεοτόκου» της Αράχωβας.Την επιτροπή επίσης συγκροτούσαν οι Αριστείδης Ζυγούρης Ταγματάρχης Πεζικού και ο Σωκράτης Κόκκαλης Γυμνασιάρχης. 


Το 1916 ο Λουκάς Σιδηράς γίνεται διευθυντής των Τ.Τ.Τ. και στον τύπο της εποχής Διαβάζουμε:

«Ο κ. Σιδηράς
Η προαγωγή  του κ. Σιδηρά ως Γενικού Διευθυντού των τριών Τ δικαίως  έτυχε της γενικής επιδοκιμασίας τόσον εις τους πολιτικούς όσον και τους κοινωνικούς και εμπορικούς κύκλους, διότι ο κ. Σιδηράς δεν είναι μόνον  ανεγνωρισμένη ικανότης, αλλά και αξία προσωπική, σπανία ἀληθῶς διά τὸ ἀφατρίαστον καὶ τὴν προθυμίαν εἰς τὴν ἐξυπηρέτησιν των μεγάλων κοινωνικών συμφερόντων,  τα οποία εξαρτώνται εκ της καλής λειτουργίας των συγκοινωνιών. Αλλ’ η προαγωγή του κ. Σιδηρά εχαιρετίσθη μετ’  ιδιαζούσης χαράς υπό της υπηρεσίας, εκ των σπλάχνων της οποίας προέρχεται, αποτελεί δε αληθως τι μην και ικανοποίησιν εις αυτήν.»  

***

«ΛΟΥΚΑΣ ΣΙΔΗΡΑΣ. Αναγνώρισις δικαιότερα πολυετών μόχθων και κόπων εις την υπηρεσίαν και ευδοκίμου εργασίας, δεν ήτο δυνατόν να γίνη από τον προβιβασμόν του κ. Σιδερά εις την Γενικήν Διεύθυνσιν των Τ.Τ.Τ. μετά την αποχώρησιν εξ αυτής του κ. Κουσίδη. 

Ο κ. Σιδηράς εκτός της άλλης πολυετούς εργασίας διά την πρόοδον, την ανάπτυξιν και τον εξανθρωπισμόν του Ταχυδρομικού κλάδου, του οποίου η πρωτόγονος σύστασις μέχρι τούδε ήτο παγκοίνως γνωστή, διετέλεσεν επί μακράν και διευθυντής του Ταχυδρομείου καί Τηλεγραφείου Αθηνών, το οποίον με τη ρύθμισιν, την τάξιν και τους νεωτερισμούς, τους οποίους εισήγαγεν, ανήγαγεν εις περιοπήν Ευρωπαϊκού τοιούτου. 

Ο κ. Σιδηράς, τον οποίον η «Εικονογραφημένη» συγχαίρει εκ καρδιάς ευχόμενη και εις ανώτερα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και εν τη νέα θέσει του θα εξακολουθήση με τον αυτόν ζήλον και την αυτήν προθυμίαν εργαζόμενος δια την τελειοποίησιν του Ταχυδρομικού κλάδου, όστις τόσην ανάγκην τελειοποιήσεως και ρυθμίσεως έχει.»


Στα τέλη του 1936 και διανύοντας το 77 έτος της ηλικίας του χάνει την αγαπημένη του γυναίκα Αγγελική. Στην «Εικονογραφημένη» της εποχής εκείνης διαβάζουμε ένα μικρό δημοσίευμα – νεκρολογία  συνοδευόμενο με τη φωτογραφία της Αγγελικής Λουκά Σιδηρά: 

«Στην παραμονή μιας μεγάλης χαράς της πατριαρχικής οικογένειας του συμπαθεστάτου φίλου της «Εικονογραφημένης» κ. Λουκά Σιδηρά ο Χάρος έχωοε το δρεπάνι του και του άρπαξε άπονα τη συντρόφιασά του, Η Αγγελική Σιδηρά, κόρη του Γεωργίου Κομνά, της γνωστής από την Αράχωβα ιστορικής οικογένειας των Κομναίων και από τη μητέρα της της γηγενούς Αστικής και διακεκριμένης οικογενείας X. Τσίγκρη, σεμνή και με πολλά ψυχικά χαρίσματα είχε αφιερώσει τη ζωή της στην οικογένεια της, σύζυγος και μάνα Ελληνίς και Χριστιανή. Στην πολυσχιδή και πολυκύμαντη δράσι του αγαπημένου μας φίλου, όταν εμεσουράνησε στο στερέωμα των ανωτάτων δημοσίων λειτουργών ως Γενικός Διευθυντής των Τ. Τ. Τ που είχε εισαγάγει τόσες καινοτομίες εξυπηρετικές των κοινών συμφερόντων κράτους και πολιτών, υπήρξε πολύτιμη και αθόρυβος συνεργάτις του και συνέβαλε εις την επιτυχίαν του, ώστε να έχη κάθε δικαίωμα συμμετοχής ή ίερά μνήμη της. Ο θάνατός της, αιφνίδιος, αφίνει ένα κενόν δυσαναπλήρωτον εις το σημερινόν αραιότατο από εκλεκτές υπάρξεις πλαίσιον της Αθηναϊκής κοινωνίας. Κι' έφυγε με ανάλαφρη την ψυχή, ότι και ως σύζυγος και ως μητέρα και ως κύτταρο της Ελληνικής οικογένειας έκανε το καθήκον της, χαρίζοντας στην κοινωνία παιδιά χρήσιμα και αντάξια των γονέων της. «Η Εικονογραφημένη» συμμερίζεται συντετριμμένη την οδύνη του συμπαθούς φίλου και όλης της οικογενείας της.»

***

Η παραπάνω ανάρτηση που διαβάσατε έχει αντληθεί από αναφορές που βρήκα μέσα από την πολύχρονη έρευνά μου στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο καθώς και από το αρχείο μου. Δεν μπόρεσα να βρω την χρονολογία του θανάτου του Λουκά Σιδηρά καθώς και περισσότερα στοιχεία για την οικογένειά του. Οποιαδήποτε πληροφορία και στοιχεία που γνωρίζει κάποιος από εσάς ας επικοινωνήσει μαζί μου ώστε να συμπληρωθούν οι γνώσεις μας γύρω από τον Αραχωβίτη αυτόν Δημόσιο Λειτουργό, που με τη δουλειά του το όνομά του τίμησε την ιδιαίτερή του πατρίδα την Αράχωβα.
Λουκάς Αλ. Παπαλεξανδρής