Σάββατο 31 Μαΐου 2014

ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ (1892)


ΕΓΚΑΙΝΙΑ
ΤΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ

Προχθές λίαν αργά ελάβομεν το επόμενον έγγραφον του Ελληνικού πρακτορείου.

« Τα εγκαίνια των ανασκαφών εγένοντο σήμερον παρόντων του κ. Ομώλ διευθυντού της εν Αθήναις Γαλλικής Σχολής και του κ. Βουργκουέν, αντιπροσώπου της Γαλλικής Πρεσβείας. Εγένοντο ταύτα μετά τινός επισημότητος.Ο κ. Ομώλ και ο κ. Βουργκουέν απήγγειλαν τινας λόγους προς το παριστάμενον κοινόν και εις τούτους απήντησε κτηματίας των Δελφών εν ονόματι των κατοίκων. Αι Ελληνικαί και Γαλλικαί σημαίαι εκυμαίνοντο επί των φορτηγών αμαξών, αίτινες μετέφερον τας πρώτας εκχωματώσεις εις τον χείμαρον. Οι κάτοικοι εξεδήλωσαν συμπαθείς διαθέσεις και η γενική εντύπωσις ην αγαθή.

Αι φθινοπωριναί εργασίαι θα είναι μόνον προπαρασκευαστικαί ένεκα της προϊούσης ώρας και των ισταμένων ορθίων έτι οικιών δεν θα προχωρήσωσι επί του παρόντος αι εργασίαι επί πολύ. Προτίθενται τώρα να εκχωματώσωσι το τμήμα της ιεράς οδού κειμένης αμέσως υπό την Αθηναίων Στοάν, επαναλαμβάνουσι το έργον ακριβώς όπου κατέλιπεν αυτό ο κ. Οσσουλιέ το 1880.


Η Ελληνική Κυβέρνησις, μη παυομένη, εκδηλούσα τας αρίστας διαθέσεις υπέρ της επιχειρίσεως ταύτης, λαμβάνει πάντα τα αναγκαιούντα μέτρα προς ταχείαν συμπλήρωσιν των τελευταίων διοικητικών διατυπώσεων και προς αποσόβησιν παντός παρεμπίπτοντος έτι κωλύματος εις την ελευθέραν εκτέλεσιν των έργων».

ΠΗΓΗ: Εφημερίδα "ΚΑΙΡΟΙ" 2/10/1892.