Δευτέρα 2 Ιουνίου 2014

ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΕ ΑΡΑΧΩΒΑ ΚΑΙ ΔΙΣΤΟΜΟΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΚΥΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΗΣ

Ο κατά τον Δήμον τούτον διορισθείς αποσπασματάρχης Κων. Θωμάς μετά την οδηγίαν του 40 στρατιωτών, εκτός των απειλών, τας οποίας μετεχειρίζετο κατά των εκλογέων προ της ενάρξεως της ψηφοφορίας, κατά την έναρξιν αυτής ηρνήθη να διαμείνη εντός του προσδιορισθέντος υπό της δημοτικής αρχής στρατώνος, αλλά ένοπλοι οι στρατιώται περιεφέροντο εντός του χωρίου Αραχώβης, και απειλούσαν αδικαιολογήτως τους εκλογείς.

Το εσπέρας της 21 Μαρτίου ε. ε. ο ρηθείς αποσπασματάρχης Θωμάς μετά της υπ’ αυτόν ενόπλου στρατιωτικής δυνάμεως επολιόρκησεν εις την οικίαν του Δρόσου Χατζή περί τους 100 πολίτας εκ των καλλιτέρων, οίτινες συνήχθησαν δια να σκεφθώσι περί της εκλογής, και εμπόδισε δια των λογχών την έξοδον τούτων.
Ο Δήμαρχος Αραχώβης ακούσας την παράνομον ταύτην πράξιν του αποκλεισμού των πολιτών εκ μέρους της στρατιωτικής δυνάμεως έτρεξε να προλάβη πάσαν τυχόν σύγκρουσιν και ενεργήση την άρσιν του αποκλεισμού των πολιτών, αλλ’ η στρατιωτική δύναμις συνέλαβε και τούτον, και άκοντα και βιαίως δια της λόγχης ωδήγησεν αυτόν εντός της οικίας οι στρατιώται, και ούτως εκράτησεν εις δεινήν πολιορκίαν τον τε δήμαρχον και 100 περίπου πολίτας, εν οις και τρία τακτικά μέλη της εφορευτικής επιτροπής του Δήμου Αραχώβης, ήτοι τον Κων. Μελισσάρην, Δρόσον Α. Χατζή, και Στέργιον Κονίτσαν, ως και τους αντιπροσώπους του Φίλωνος και Λάππα, κυρίους Λ. Α. Χατζή και Ν. Σιδεράν.

Την πολιορκίαν ταύτην των τριών μελών της εφορευτικής επιτροπής, των αντιπροσώπων των υποψηφίων  των κ. κ. Φίλωνος και Λάππα και των πολιτών ενήργησεν ο ρηθείς αποσπασματάρχης Κων. Θωμάς από το εσπέρας της 21 Μαρτίου, μέχρι της 5 ώρας της 23 Μαρτίου. Και ενώ εκρατούντο τα ειρημένα πρόσωπα, προσήλθον παρανόμως τα αναπληρωματικά μέλη της εφορευτικής επιτροπής, Γ. Σιμαρέσης, και Κων. Χριστόπουλος, και ενήργησαν την εκλογήν όπως αυτοίς συνέφερε (όρα περί του αποκλεισμού των τριών τακτικών μελών της εφορευτικής επιτροπής των αντιπροσώπων και των πολιτών. 1) Το προς το Επαρχείον Λεβαδείας από 22 Μαρτίου έγγραφον του εκπληρούντος χρέη Δημάρχου Αραχώβης, Α’ παρέδρου Ιωαννη Αργύρη. 2) Τα από 22 και 23 Μαρτίου έγγραφα του Δημάρχου Αραχώβης προς το Επαρχείον. 3) Το υπ’ αριθμ. 943 από 23 Μαρτίου ε. ε. έγγραφον του υπομοιράρχου Λεβαδείας εις τον αποσπασματάρχην Αραχώβης).

Ενώ δε μέχρι της εσπέρας της τρίτης ημέρας της ψηφοφορίας μόλις είχον ψηφοφορήσει 260 εκλογείς, και την τετάρτην, ότε ήρθη ο αποκλεισμός, προσήλθον εις τον ναόν οι εκλογείς ίνα ψηφοφορήσωσιν, η εκ των αναπληρωματικών μελών σχηματισθείσα επιτροπή, καλέσασα εκ προθέσεως την στρατιωτικήν δύναμιν (όρα πράξιν αυτής υπ’ αριθμ. 27 των πρακτικών) απέπεμπε τους εκλογείς λέγουσα εις άλλους μεν ότι δεν έχουσι δικαίωμα ψήφου, εις άλλους δε ότι εψηφοφόρησαν, ενώ εκ των εν τω πρωτοκόλλω της ψηφοφορίας σημειωμένων από τον αριθμόν 261 μέχρι του 700 ουδείς των εκλογέων εψηφοφόρησε, και δύναται ούτοι εξεταζόμενοι μα το καταθέσωσι.

Κατ’ αυτόν τον τρόπον δεν κατώρθωσαν, ώστε η ψηφοφορία να ενεργηθή εικονικώς και πλαστώς, διότι εννοείται αυτομάτως ότι, η νόθος επιτροπή εκ των αναπληρωματικών μελών σχηματισθείσα μετά του υποψηφίου Παππά-Ιωάννου, έλαβον και είχον αρκούντα και ανάλογον καιρόν να διευθετήσωσι τα εν ταις κάλπαις σφαιρίδια, όπως αυτοί ήθελαν, δια να επέλθη, ως και επήλθε, το αποτέλεσμα του να ευρεθώσιν εις την κάλπην του υποψηφίου τούτου όλα τα σφαιρίδια εις το Ναι, και εις το Όχι όλων των άλλων, ενώ είναι πασίγνωστον ότι οι υποψήφιοι Φίλων και Λάππας είχον απεριόριστον και απόλυτον επιρροήν κατά τον Δήμον εκείνον.

1)          
             Αριθμ. 152
Εν Αραχώβη τη 22 Μαρτίου 1868
Προς το Β. Επαρχείον Λεβαδείας.
Ειδοποιώ το Β. Επαρχείον, ότι ο ενταύθα αποσπασματάρχης περιορίσας χθες το εσπέρας την προσωπικήν ελευθερίαν εν τη οικία του Δρόσου Α. Χατζή του τε Δημάρχου Κωνσταντίνου Μελισσάρη και εξήκοντα περίπου πολιτών απέλυσε πάντας τους πολίτας πλήν δέκα, ους εξακολουθεί να παρακρατή μετά του Δημάρχου από της χθές, το εσπέρας, παρακαλώ να διατάξητε, ευαρεστούμενος, την κατεπειγόντως απελευθέρωσίν των.

Απόντος του Δημάρχου Αραχώβης
Ο ευπειθέστατος Α’ Πάρεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

2)
       Κύριε Έπαρχε !
Κατόπιν της χθεσινής ημιεπισήμου αναφοράς μου σας πληροφορώ, ότι και εγώ ως Δήμαρχος και ως μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής, ο Δρόσος Α. Χατζής μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής και δέκα άλλοι πολίται διατελούμεν υπό την πολιορκίαν, περί ης διέλαβον χθες, απολυθέντων των ετέρων πολιτών μέχρι της χθες το εσπέρας, άλλως τε εις την πόλιν μας διατηρείται πλήρης τάξις και ησυχία, χάρις εις την σύνεσιν των πολιτών, ους ως εκ της θέσεώς μου ταύτης, καθόσον δύναμαι παραγγέλω δια την τήρησιν της τάξεως. Περί της εκλογής ουδέν γνωρίζω να σας πληροφορήσω, αφού ευρίσκομαι εις τοιαύτην θέσιν. Ο αποσπασματάρχης Αραχώβης Κ. Θωμάς, προς ον ενγράφετε και προφορικώς απετάθην περί της απελευθερώσεώς μου, δεν συνήνεσεν εις τούτο, μάλιστα τω εζήτησα και τον λόγον κα δεν μοι έδωκε τοιούτον. Ταύτα μόνον αναφέρων εκ της οποίας ευρίσκομαι θέσεως, παρακαλώ κατ’ επανάληψιν να ενεργήσητε την απελευθέρωσίν μου, όπως επανέλθω εις τα καθήκοντά μου.
       Εν Αραχώβη τη 23 Μαρτίου 1868
                                                                             Ο Ευπειθέστατος
                                                                           Δήμαρχος Αραχώβης

3)
Αριθ.943
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ο ΕΠΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ
Προς τον Δημαρχεύοντα Πάρεδρον Αραχώβης.
Σας ειδοποιούμεν εις απάντησιν της από 22 λήγοντος ήδη μηνός αναφοράς σας, ότι διετάχθη από χθες καταπειγόντως η απελευθέρωσις του Δημάρχου και λοιπών πολιτών και πιστεύομεν, ότι ήδη απελευθερώθησαν, άλλως τε θέλετε συντελέσει εις την απελευθέρωσιν αυτών συνεννοούμενος μετά του αυτόθι αποσπασματάρχου, προς ον εδόθησαν αι περί τούτου ανήκουσαι διαταγαί.
               Εν Λεβαδεία τη 23 Μαρτίου 1868
                                                              Ο Έπαρχος
                                                            Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

4)
       Αριθ. 943
Η ΜΟΙΡΑ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ
Προς τον αποσπασματάρχην Αραχώβης Κ. Θωμάν.
Κατόπιν της χθεσινής Διαταγής μου περί ελευθερώσεως του Δημάρχου Αραχώβης και λοιπών πολιτών σας προσκαλώ να ενεργήσητε αμέσως την ελευθέρωσιν αυτών, άλλως τε σας θεωρώ ατομικώς υπεύθυνον δια πάσαν παράβασιν της παρούσης μου
         Εν Λεβαδεία τη 23 Μαρτίου 1868
Ο Διοικητής της υπομοιραρχίας Λεβαδείας

                                                                    Π. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΚΥΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ


ΠΗΓΗ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ