Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2014

ΦΟΝΟΣ ΛΗΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΣΤΟΜΟ


ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΠΛΟΚΗ

ΛΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ

ΤΙ ΕΓΙΝΕΝ ΕΙΣ ΤΟ ΔΙΣΤΟΜΟΝ

ΦΟΝΟΣ ΔΥΟ ΛΗΣΤΩΝ

Εις το υπουργείον των Εσωτερικών ελήφθη χθες τηλεγράφημα εκ Διστόμου δια του οποίου αναγγέλλεται ότι προχθές τη νύκτα η εξής συμπλοκή εγένετο εις την θέσιν Κουμάρες.

Εις τον επόπτην του μεταβατικού αποσπάσματος λοχαγόν κ. Τσιριγώτην εγένετο γνωστόν ότι εις την θέσιν Κουμάρες ενεμφανίσθησαν οι επικηρυγμένοι λησταί Γεώργιος και κωνσταντίνος αδελφοί Καραγεώργου επί κεφαλής μεγάλης ληστοσυμμορίας.

Ο κ. Τσιριγώτης ευθύς ως έλαβε γνώσιν τούτου εζήτησε παρά του υπομοιράρχου Λεβαδείας άνδρας και λαβών 21 τοιούτους εξήλθε προς ανακάλυψιν των ληστών μετά του ανθυπολοχαγού κ. Φασίτσα, του ανθυπομοιράρχου κ. Δημοπούλου και του ενωμοτάρχου κ. Καραμπέτσου.


Η ΣΥΜΠΛΟΚΗ

Επί ώρας πολλάς το απόσπασμα περιεπλανήθη προς ανακάλυψιν της ληστοσυμμορίας και επί τέλους ετέθη επί τα ίχνη αυτής και οι πυροβολισμοί ήρχισαν να ρίπτονται εκατέρωθεν πυκνοί.

Συν τω χρόνω όμως οι εκ μέρους των ληστών πυροβολισμοί ηραιώθησαν διότι ως απεδείχθη κατόπιν οι δυο επικηρυγμένοι λησταί αδελφοί Καραγεώργου εγκατελείφθησαν παρά των συντρόφων αυτών.

Οι στρατιώται μετά των αξιωματικών πυροβολούντες αδιακόπως κατώρθωσαν εις το τέλος να τραυματίσουν αμφοτέρους τους ληστάς οι οποίοι ανίσχυροι να παλαίσουν επί πλέον παρεδόθησαν ημιθανείς. Εκ των στρατιωτών ουδείς έπαθε τι.

Μετ’ ολίγην ώραν οι τραυματίαι λησταί μεταφερόμενοι εξέπνευσαν καθ’ οδόν εις τας χείρας των στρατιωτών.
Δια του φόνου των δυο ληστάρχων το Δίστομον και τα περί αυτό απαλάσσονται από δυο αληθείς τυράννους, ακόμη δε και από άλλα κακοποιά στοιχεία τα οποία υπό την προστασίαν των Καραγεωργαίων ωργίαζον.


Την παραπάνω είδηση την διαβάζουμε στην εφημερίδα ΑΣΤΥ στις 4 Σεπτεμβρίου το 1905.