Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014

ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΑΧΩΒΑ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ.Το 2012 σε μεγάλο αθηναϊκό οίκο δημοπρασιών, βγήκαν σε δημοπρασία 7 επιστολές με την υπογραφή του Καραϊσκάκη. Σε μία από αυτές είναι και μια που έγραψε μετά το τέλος της μάχης της Αράχωβας στις 24 Νοεμβρίου το 1826.

Να πως περιέγραψε το χρονικό της μεγάλης αυτής μάχης ο Αρχιστράτηγος Γεώργιος Καραϊσκάκης:

 «...Ἀφ’οὗ ἐπολεμήσαμεν εἰκοσιδύο ἡμέρες εἰς Δουμπρέναν, καί ἐσκοτώσαμεν ἀρκετούς ἐχθρούς καί ἐσκοτώθη ὁ ἀδελφός μας Γιαννάκις Σουλτάνις, ἐπεριωρίσαμεν τούς ἐχθρούς εἰς τους τρεῖς πύργους τῆς Δουμπρένας, καί ἐκστρατεύσαμεν διά τά ἐδῶ, εἰς τάς 17 τοῦ παρόντος ἐφθάσαμεν εἰς Δίστομον, καί εἰς τάς 18 εὐγάλαμεν τούς στρατηγούς Γαρδικιώτην Γκρίβαν καί Γ. Βάγιαν, μέ πεντακοσίους στρατιώτας, διά νά πιάσουν τήν Ἀράχωβαν.
Ἐρχάμενον λοιπόν τό καραούλι τό ὁποῖον ἐφύλαττε ἅμα ὁποῦ ἰδῇ τούς ἐχθρούς νά μᾶς ἰδεάσῃ καί οὕτω μᾶς ἰδέασε καί ἐκινήσαμεν ἀπό Δίστομον, καί εἰς τάς 18 τοῦ παρόντος ἐφθάσαμεν ἐνταῦθα, ἐπολεμήσαμεν τήν αὐτήν ἡμέραν, περίπου 5 ὧρες, καί ἀφ’ οὗ ἐφονεύσαμεν ἀρκετούς, τούς ἐπεριωρίσαμεν εἰς ἕνα τζουγκρί, χωρίς ψωμί, χωρίς νερόν, καί χωρίς να ἔχουν κανένα φυσέκι, οὕτω λοιπόν ἔμειναν πολιωρκημένοι ἑπτά ἡμέρας, καί σήμερον πρός τάς 10 ὥρας τῆς ἡμέρας ἔκαμαν γιουρούσι. Ὅθεν ἀφ’οὗ ἐπιάσαμεν τάς προσδιωρισμένας θέσεις ἐφονεύσαμεν περίπου χιλίους τριακοσίους, ἐφονεύσαμεν τον Κιαχαγιάμπεην, τόν Μουστάμπεην, τόν Καργιοφίλμπεην τόν ἀδελφόν του Μπανούσι Σέβρανι, καθώς μέ δεύτερον κατόπιν θέλω σᾶς στείλει τά κεφάλια τους, ἐπιάσαμεν καί ζωντανούς μερικούς σημαντικούς.

 Ἐθησαύρισαν ὅλοι ἐξίσου οἱ Ἕλληνες ἀπό λάφυρα, χρήματα, ἀσημένια ἄρματα, χρυσά φορέματα καί περίπου χίλια ἄλογα. Χαίρετε λοιπόν ἀδελφοί! ὁποῦ ἐλευθερώθη ἡ πατρίς μας Στερεά Ἑλλάδα ἀπό τάς χεῖρας τῶν ἐχθρῶν, καί ἐν ἑνί λόγῳ ἐχάθη ὅλον τό ἄνθος τῆς Ἀρβανιτιᾶς. Στοχασθεῖτε λοιπόν ἀδελφοί ὁποῖα ἀνδραγαθήματα καί ὁποῖα κατορθώματα ἐκάμαμεν εἰς αὐτήν τήν ἐκστρατείαν τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος, ὡς καθώς καί ἀπολαύσαμεν ἐκεῖνο ὁποῦ ἐπιθυμούσαμεν. Ἦτον ἀπαραδειγμάτιστος καί ἡ γενναιότητα τοῦ στρατηγοῦ Διμοτζέλιου, ὁ ὁποῖος ἀφ’οὗ ἔπιασεν τό σημαντικώτατον ζωντανόν, ἐφόνευσεν περίπου δεκαπέντε μόνος του, καί ἐπειδή ὁ σκοτωμός τῶν ἐχθρῶν ἦτον πολυάριθμος, ἀγνοῶ ἀνίσως καί ἐφόνευσεν καί περισσοτέρους. 

Τοῦτο μόνον σᾶς λέγω, ὅτι εἰς κάθε ἐποχήν δείχνει μεγάλην γενναιότητα, καί τούς τοιούτους ἐπειδή δέν εὐχαριστοῦνται μέ ἄλλον τι, τουλάχιστον νά τόν καταχωρίσετε εἰς τάς ἐφημερίδας τῆς διοικήσεως...»

 24 Νοεμ. 1826, εις το στρατόπεδον Αράχωβας
7 ὥρα τῆς νυκτός
Ο πατριώτης αδελφό σας
Καραϊσκάκης