Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2015

Γάμων γκρεμοτσακίσματα, κ’ επιχειρήματα αγάμων.ΑΡΑΧΩΒΑ-Ιανουάριος 1890

Εν Αραχώβη, γάμου τελουμένου εν τινι οικία και της γνωστής συσσωρεύσεως, προσκεκλημένων και μη, επελθούσης, το πάτωμα αιφνιδίως κατέπεσε και μέγα κακόν εγένετο.

Πλην των άλλων μωλωπισθέντων και κτυπησάντων κ’ ενός παιδίου θανατωθέντος, ό τε γαμβρός και η νύφη έπαθον και όλοι οι συμπέθεροι μόλις εσώθησαν.


Το γεγονός τούτο έτι μάλλον εξεπτόησε μερικούς αγάμους έτι φίλους μας, οίτινες το εύρον επιχείρημα και αυτό, να μη νυμφευθούν, λέγουν, δια να μη πέσει το πάτωμα υπό τους πόδας των !