Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015

1931:Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΑΡΑΧΩΒΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, Ιούλιος (Εκτάκτου ανταποκριτού μας).- Την παρελθούσαν Κυρικήν 12 τρ. Με πολλήν επισημότητα εγένετο η τελετή της καταθέσεως του θεμελίου λίθου του καταφυγίου που θ’ ανεγείρη ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύνδεσμος εις τον Παρνασσόν και εις την  θέσιν Σαραντάρι υψ. 1920 μ. εις απόστασιν 3 ωρών από την Αράχωβαν.

Περί τους 40 ορειβάται αφιχθέντες εξ Αθηνών παρίσταντο κατά την τελετήν  της θεμελιώσεως καθ’ ην μετά τον αγιασμόν ωμίλησαν ο Πρόεδρος του Ορειβατικού Συνδέσμου κ. Σπήλιος Αγαπητός και κατόπιν ο αντιπροσωπεύων τον υπουργόν της Εθνικής Οικονομίας Γεν. Γραμματεύς του υπουργείου κ. Λουλακάκης και ο αντιπρόσωπος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού κ. Νικολόπουλος εξάραντες την σπουδαιότητα του έργου και ευχηθέντες την συνέχισίν του.


Η τελετή εκινηματογραφήθη, μια ομάς δε ορειβατών ανελθούσα μέχρι του Γεροντόβραχου εκινηματογράφησε επίσης θαυμασίας απόψεως των υψηλοτέρων κορυφών του Παρνασσού.