Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014

Ένα μπάμ και όλα τελειώνουν !!!Έγραψεν ημίν εκ Γαλαξειδίου :

«Προ πενταετίας και πλέον υπάρχει καταβυθισμένον εις το κέντρον του λιμένος μας πλοίον τι όπερ μεγάλως παρακωλύει την ελευθέραν τούτου λειτουργείαν.

Ο πρότινος  εντεύθεν μετατεθείς λιμενάρχης κ. Γεώργιος Νικολόπουλος, κατιδών τον κίνδυνον ον πολλάκις διατρέχουσι τα εν ώρα νυκτός εισπλέοντα πλοία ενήργησε δια της υπηρεσίας όπως ανατιναχθεί το εν λόγω πλοίον, και ενώ από ημέρας εις ημέραν αναμέναμεν την εκτίναξη τούτου, είδομεν ότι η διάλυσής του ανεβλήθη διά τας ελληνικάς καλένδας.

Αφού το υπουργείον φαίνεται να ελησμόνησε την υπόθεσιν ταύτην ας την υπενθυμίσωμεν μη τουλάχιστον κατορθώσωμεν τι μικρά  είναι η εργασία, κύριοι αρμόδιοι και μεγάλη η εκ ταύτης προκύψουσα ωφέλεια.

Εις υπαξιωματικός της σχολής των τορπιλλητών, ολίγη ποσότης δυναμίτιδος, ένα μπάμ και όλα τελειώνουν»


Πηγή : Εφημερίδα ΚΑΙΡΟΙ, Απρίλιος 1894.