Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014

ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΟΣ ΘΙΑΣΟΣ (Μια μεγάλη επιτυχία πριν 46 χρόνια).Την παρελθούσαν Κυριακήν εις Αράχωβαν

ΕΠΑΙΧΘΗ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΝ ΤΟ
ΕΡΓΟΝ “ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ ΤΑΥΡΟΙΣ” ΥΠΟ ΜΑΘΗΤΑΣ

Παρουσία 4.000 θεατών

ΑΡΑΧΩΒΑ (Του ανταποκριτού μας). – Μεγάλην επιτυχίαν είχε το ανέβασμα ενταύθα επί σκηνής της τραγωδίας του Ευριπίδου "Ιφιγένεια εν Ταύροις". Πρωτοφανής υπήρξε εις τα χρονικά της Αραχώβης η προσέλευσις θεατών οι οποίοι κατά τους μετριωτέρους υπολογισμούς ανήρχοντο εις 4.000 περίπου, κατακλύσαντες κάθε σημείον του πέριξ του Γυμνασίου χώρου. Ακόμη περισσοτέραν επιτυχίαν είχε το παίξιμο του έργου από τους μαθητάς και τας μαθητρίας, οι οποίοι απεδείχθησαν τέλειοι ηθοποιοί και μάλιστα δι’ εν έργον, τόσο δύσκολο και βαρύ, όπως είναι αι τραγωδίες του Ευριπίδου. 

Οι 4.000 θεαταί τους κατεχειροκρότησαν επανειλημμένως, κατανθουσιασθέντες από το τέλειο παίξιμο. Η πρωταγωνίστρια του έργου Ευμορφία Δασαργύρη ενεσάρκωσε εις την εντέλεια την Ιφιγένεια αποσπάσασα τα περισσότερα χειροκροτήματα.

Αλλά δεν υστέρησαν και οι πρωταγωνισταί, όπως ο Ελευθέριος Μαργαρώνης στον ρόλο του Πυλάδη και ο Παναγιώτης Κορίτος στον ρόλο του Ορέστη. Γενικώς, όλοι και ο καθένας στον ρόλο του έπαιξαν με τέτοια τέχνη και ηθοποιία, ώστε ουδόλως διέφερεν από το μεγάλο θέατρο των Αθηνών.
Αξίζει η τιμή να αναφερθούν, ως εκ τούτου, τα ονόματα όλων των λαβόντων μέρος εις την παράστασιν. Έτσι, εκτός από προαναφερθέντας πρωτεργάτας, έλαβον μέρος αι κάτωθι μαθήτριαι και μαθηταί, με τους αντιστοίχους ρόλους των :
Πανδώρα Σιδηρά Α’ κορυφαία, Φρόσω Βαϊδάνη Β’ κορυφαία.

Α’ Ημιχόριον αι μαθήτριαι :
Καλή Γκίκα, Ζαφείρα Ανδρέου, Αστερία Μποροτούλα, Γεωργία Στεφανοπούλου, Γεωργία Λιάκου και Μαργαρίτα Κολόβαρη.

Β’ Ημιχόριον αι Μαθήτριαι :
Σπυριδούλα Δημητρέλου, Κατερίνα Νικοληά, Βασιλική Πατσαντάρα, Παναγιώτα Τσίτσικα, Ευαγγελία Βαργιανίτου, Στυλιανή Δεμερτζή, Παναγιώτα Κοροδήμου(Γ’κορυφαία).

Δούλες :Τούλα Μηλιώνη και Ευγενία Αλογοσκούφη.

Γελαδάρης : Κων. Δαλαρούγκας

Δούλοι : Κων. Κολοκύθας, Ιωαν.Πλήτσος.

Θόας : Αναστ. Μπακάλης.

Ακόλουθοι του Θόα : Δημ. Αγγελέτος, Αθαν. Γεμενής, Παν. Μπέλλος, Γεώργιος Γρανιτσιώτης, Στέργ. Ανδρέου, Γεώργ. Τσεκούρας, Ηλίας Ταγκαλάκης, Κομνάς Μπώκαλης.

Πομπή : Ζαχαρίας Μηλιώνης, Κων. Κουτσούμπας, Παναγ. Γρανιτσιώτης, Ιωαν. Σύρος, Κων. Βακράκης, Σπύρος Πανάγος, Ηλίας Λιάκος, Παναγ. Κώτσου, Σπύρος Κορομπίλης και Γεωργιος Πέρβελης.

Αγγελιοφόρος : Ζαχαρίας Μηλιώνης

Αθηνά : Δροσούλα Διαμαντοπούλου

Οι ακόλουθοι του Θόα και τα πρόσωπα της πομπής υποδύονται και τον ρόλον των πολιτών της Χώρας των Ταύρων.

Το αξιοσημείωτον εις την όλην υπόθεσιν του έργου είναι ότι τούτο αποτελεί έργον των καθηγητών, μαθητών και κατοίκων της Αραχώβης. Ούτο, την σκηνοθεσία του έργου έκαμεν ο διδάξας και οργανώσας το έργον καθηγητής Φιλοσοφίας κ. Δημ. Ρεντίφης. Τα κοστούμια καθώς και την αμφίεσιν έραψαν οι μαθήτριες του Γυμνασίου με επιμέλειαν και επίβλεψιν της φιλολόγου καθηγήτριας του Γυμνασίου δίδος Ευαγγ. Φωτάκη. Η μουσική επιμέλεια ανήκει εις τον μαθητήν της Ε’ τάξεως του Γυμνασίου Γεωργίου Ανδρέου. Αι ηλεκτρικαί εγκαταστάσεις υπό του αποφοίτου του Γυμνασίου Δημ. Δημητρά. Τέλος , αι τεχνικαί επεξεργασίαι των σκηνικών εγένοντο υπό των Α)φων Κολόβαρη.

Πρό της παραστάσεως εγένετο εισήγησις υπό του Γυμνασιάρχου κ. Γεωργίου Δήμα , ο οποίος συνέδραμε με κάθε τρόπον εις την επιτυχίαν του έργου. Η προλόγησις του έργου εγένετο υπό του διδάξαντος καθηγητού κ. Δημ. Ρεντίφη. Την παράστασιν παρακολούθησαν εκτός των τοπικών αρχών και αι αρχαί των πέριξ δήμων και κοινοτήτων.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Προς τον ανεβάσαντα το έργον καθηγητήν κ. Δημ.Ρεντίφην απεστάλησαν συγχαρητήρια τηλεγραφήματα εκ μέρους του Προέδρου της Κυβερνήσεως κ. Παπαδοπούλου, του Υπουργού της Παιδείας, του Υπουργού Συντονισμού κ. Μακαρέζου,και το υπουργού Γεωργίας κ. Ματθαίου.


ΠΗΓΗ :Την παραπάνω δημοσίευση την διαβάζουμε στην εφημερίδα ΑΤΤΙΚΟΒΟΙΩΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ στις 9 Ιουνίου 1968 και η παράσταση αυτή των μαθητών πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου 1968.