Τετάρτη 10 Μαΐου 2023

Τα έξοδα των εκλογών στην Αράχωβα πριν 113 χρόνια

 

Αράχωβα, Νοέμβριος 1910. Για την διεξαγωγή των εκλογών της Διπλής Αναθεωρητικής Βουλής, δημιουργούνται διάφορα έξοδα τα οποία εξοφλεί ο Δημοτικός Εισπράκτορας, και τα έξοδα αυτά μας τα περιγράφει λεπτομερώς, η παρακάτω πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Έξοδα που σήμερα δεν υφίστανται και δεν θα μπορούσε να πάει το μυαλό μας ότι υπήρχαν. Τα έγγραφα όπου αντλούμε τις πληροφορίες βρίσκονται στο αρχείο Εγγράφων και Χειρογράφων του Λαογραφικού Μουσείου Αράχωβας. Ας ταξιδεύσουμε λοιπόν στην εποχή εκείνη.

 Αρ.40

Το Δημοτικόν Συμβούλιο Αραχώβης

Συγκείμενον υπό των προσυπογεγραμμένων μελών.-

Συνελθών εις συνεδρίασιν εν τω Αραχώβη Δημοτικώ καταστήματι την 12ην Δεκεμβρίου 1910 παρουσία και του Δημάρχου Αραχώβης Λαζ. Δ. Παπασταθοπούλου όστις εξέθεσεν ότι ο Δημοτικός Εισπράκτωρ Αραχώβης Γεωρ. Τρούβαλος κατέβαλε τα εξής εκλογικά έξοδα κατά την ενεργηθείσαν εκλογήν την 28 Νοεμβρίου 1910 διά την Διπλήν Αναθεωρητικήν Βουλήν.

Ήτοι

1. Εις τους καραγωγείς Παναγ. Καμβασινόν και Νικόλ. Π. Χαρίτον διά την μεταφοράν διά των κάρρων των εξ Ιτέας ενταύθα των εκλογικών ειδών ήτοι δέκα κιβωτίων καλπών και πέντε σφαιριδίων.

2. Εις τον έμπορον Κωνστ. Καλμαντήν διά 15 οκάδας κάρβουνα προς θέρμανσιν της Εφορευτικής επιτροπής και των λοιπών μελών κατά την ημέραν της εκλογής και κατά την διαμονήν μέχρις αποπερατώσεως αυτής.

3. Εις τον έμπορον Λεον. Ν. Λαζαρήν διά δύω μάτσα σπερματσέτα.


4. Εις τον έμπορον Γεώρ. Βασιλόπουλον διά τρεις οκάδας βελόνια προς επισκευήν εσχάρας και τοποθέτησιν αυτών δι’ αξίαν φορτσάτου, ισπανικού κηρού, κορδελών, χαρτί γραψίματος, μελάνης, πέναις, τριών μάτσων σπερματσέτων, 2 ¼ οκάδων οινοπνεύματος προς φωτισμόν, ενός φυτιλίου, ενός αμιάντου, ενός λαμποϋάλου και πανίου προς περιτύλιξιν των πρακτικών εν όλω.

5. Εις φανοποιόν Ανδρέαν Παπανδρέαν διά την επισκευήν πασών των καλπών μετά των απαιτουμένων υλικών.


6. Εις μαραγκούς Λουκάν Ευστ. Νικολιάν και Γεώργιον Μπεζεντέν διά την επισκευήν των τεθραυσμένων καλποδοχείων, κατασκευήν εσχάρας και τοποθέτησιν αυτών.


7. Εις τους Δημ. Βλάχον και Αθ. Βαλέριον διά την μεταφοράν των εκλογικών ειδών εκ του Δημαρχικού καταστήματος και τανάπαλιν εις το εκλογικόν κατάστημα.


8. Δι’ αγοράν δύω εκλογικών καταλόγων.


9. Εις Π. Γούναρην Πράκτορα εν Ιτέα δι’ εκφορτωτικά των άνω εκλογικών ειδών.

 Δραχ. 15.50

 

 

Δραχ. 4.65

 

Δραχ. 4.10
 Δραχ. 22.10

 


 Δραχ. 7.65 Δραχ. 22.50


 

Δραχ. 5.15

 


Δραχ. 4.10

 

Δραχ. 7.50

 

Σύν. 93,25

Ήτοι εν όλω ο ειρημένος Δημοτικός Εισπράκτωρ κατέβαλε διά τας εκτεθείσας αιτίας δραχμάς εννενήκοντα τρείς και 25/οο (93 και 25/οο) και επρότεινεν ίνα το Συμβούλιον εγκρίνη τας πληρωμάς ταύτας και ψηφίση πίστωσιν υπέρ αυτού διά τα καταβληθέντα ως άνω είρηται ποσά.

Αποφαίνεται

Εγκρίνει τας ανωτέρω δαπάνας τας καταβληθείσας υπό του Δημοτικού εισπράκτορος Γεώρ. Τρούβαλή και ανοίξει πίστωσιν υπέρ αυτού διά το μνησθέν ποσόν των δραχμών εννενήκοντα τριών και 25/οο (93 25/οο) εκ του αποθεματικού κεφαλαίου του προϋπολογισμού του Δήμου τούτου του τρέχοντος έτους.

Ο Δήμαρχος                                                                                                                  Το Συμβούλιον

                                                                                                                                       Ο Προεδρεύων

                                                                             Τα μέλη

Αρχείο Εγγράφων και Χειρογράφων Λαογραφικού Μουσείου Αράχωβας
Σελ. 1

Αρχείο Εγγράφων και Χειρογράφων Λαογραφικού Μουσείου Αράχωβας
Σελ. 2
 Τον επόμενο μήνα την 9ην Ιανουαρίου 1911 στο Δημοτικό Συμβούλιο με αριθμό πράξης 6 προστίθεται και το ποσό των 32,50 δραχμών για τα τρόφιμα που προσέφερε ο Δήμος στους στρατιώτες του στρατιωτικού αποσπάσματος (που αφίχθη όπως αναφέρει προς χάριν της τάξεως), που προμηθεύτηκε από τους Ιωάννη Ν. Ξενοδόχο μάγειρα (δραχ. 26.40) και Θεόδ. Παπασταθόπουλο (δραχ. 6.10).

Το σύνολο δηλαδή των εξόδων των εκλογών κόστισαν στον Δήμο Αράχωβας για την εκλογή των Βουλευτών της Διπλής Αναθεωρητικής Βουλής τον Νοέμβριο του 1910 είναι το ποσό των 125,75 δραχμών.

Αρχείο Εγγράφων και Χειρογράφων Λαογραφικού Μουσείου Αράχωβας
Σελ. 1

Αρχείο Εγγράφων και Χειρογράφων Λαογραφικού Μουσείου Αράχωβας
Σελ. 2