Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΠΑΡΧΙΑΚΑI ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣΟ Κλεμανσώ στους Δελφούς.

Ο Θάνατος του Σπυρίδωνα Κρεμεζή.

Το παραπάνω δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΤΟ ΑΣΤΥ στις 27 Μαΐου το 1896.